نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بدون سمت

چکیده

برای نظام یافتن مطالعات تطبیقی در فلسفه، ضروری است تصویری روشن از چیستی فلسفه‌ی تطبیقی وجود داشته باشد. برای به دست آوردن این تصویر روشن، باید مؤلفه‌های معتبر در تعریف فلسفه‌ی تطبیقی از دیدگاه پژوهش‌گران این رشته شناخته شود. مهم‌ترین مفهوم در فلسفه‌ی تطبیقی، مقایسه است. مقایسه در فلسفه‌ی تطبیقی مفهومی محوری است. البته این مفهوم، غایتِ فلسفه‌ی تطبیقی نیست، بلکه ابزاری برای رساندن پژوهش‌گر به هدف خود از فلسفه‌ی تطبیقی است. افزون بر آن، مقایسه در فلسفه‌ی تطبیقی بین سنت‌های متفاوت فلسفی و به صورت بنیادین انجام می‌شود. با توجه به ملاحظات یادشده می‌توان این تعریف را برای فلسفه‌ی تطبیقی پیشنهاد کرد: فلسفه‌ی تطبیقی، مطالعه‌ی مقایسه‌ای بنیادین و برون‌سیستمی سنت‌ها یا نظریات فلسفی، با استفاده از روش‌های معهود فلسفی و با هدف دست‌یابی به چشم‌اندازهای تعریف‌شده برای این فلسفه است. در صورتی که اعتبار قید برون‌سیستمی پذیرفته نشود، می‌توان با حذف این قید، تعریفی عام‌تر پیشنهاد کرد، یعنی: مطالعه‌ی مقایسه‌ایِ بنیادین نظریات فلسفی، با استفاده از روش‌های معهود فلسفی و با هدف دست‌یابی به چشم‌اندازهای تعریف‌شده برای این فلسفه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

what is comparative philosophy? an analytical study

نویسنده [English]

  • Ahmad Lohrasbi

nothing

چکیده [English]

The notion of Comparative philosophy is studied in this article. In order to organize the comparative studies in philosophy, we have to have a clear picture of what comparative philosophy is. To obtain this clear picture, the valid components in the definition of the comparative philosophy from the point view of the experts of this field must be determined. The most important concept in comparative philosophy is comparison. Comparison is a central concept in comparative philosophy, but is not the goal of this field of philosophy, rather is an instrument for the researcher to get to his goal of comparative study. Moreover, comparison in the comparative philosophy is between the different philosophical traditions and it is a fundamental comparison. So we can define comparative philosophy as follows: comparative philosophy is a fundamental and external comparison between the philosophical traditions or ideas using the standard methods in philosophy in order to reach the goals of comparative study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative philosophy
  • philosophy
  • comparison
  • comparative studies
-        آپیا، آنتونی. (1387). درآمدی بر فلسفه معاصر غرب، ترجمۀ حسین واله. تهران: گام نو.
-        ایلخانی، محمد. (1387). «روش‌شناسی در فلسفۀ تطبیقی»، مجموعه مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی، به کوشش حسین کلباسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        داوری اردکانی، رضا. (1391). فلسفۀ تطبیقی چیست؟ تهران: سخن.
-        طیب‌حسینی، محمود. (1389). «تفسیر تطبیقى: تفسیر کاربردى، مطالعۀ مقایسه‌اى تفاسیر مختلف با قرآن و عهدین»، دائرة المعارف قرآن کریم، ج 8. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
-        فرامرز قراملکی، احد. (1385). روش‌شناسی مطالعات دینی (تحریری نو)، ویراست 2. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
-        قیّم، عبدالنبی. (1384). فرهنگ معاصر عربی فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.
-        کاکایی، قاسم. (1393). «فلسفۀ تطبیقی چیست؟»، نشریۀ حکمت اسلامی. شمارۀ 34 (آذر و دی).
-        ندا، طه. (1383). ادبیات تطبیقی، ترجمۀ هادی نظری منظم. تهران: نشر نی.
-          Fleming, Jesse. (June 2003). "Comparative Philosophy: Its Aims and Methods", Journal of Chinese Philosophy. 30:2, 259–270.
-          Kaipayil, Joseph. (1995). The Epistemology of Comparative Philosophy; A Critique with Reference to P.T. Raju's Views. Centre for Indian and Inter-Religious Studies Rome.
-          Krishna, Daya. (2014). "Comparative Philosophy: What It Is and What It Ought To Be", Interpreting across Boundaries. July, Princeton University Press.
-          Nasr, Seyyed Hossein. (1973). "The Significance of Comparative Philosophy for the Study of Islamic Philosophy", Studies in Comparative Religion. autumn. Vol. 7, No. 4.
-          Ni, Peimin. (2006) "Traversing the Territory of Comparative Philosophy", in: The SACP Forum for Asian and Comparative Philosophy, 23 / 46, http://www.sacpweb.org.
-          Overgaard, Søren, Paul Gilbert and Stephen Burwood. (2013). An introduction to metaphilosophy, Cambridge University Press.
-          Panikkar, Raimundo. (2014), "What Is Comparative Philosophy Comparing?", Interpreting across Boundaries. July, Princeton University Press
-          Pearsall, Judy (ed.). (2001). The concise Oxford dictionary. Oxford University Press, 10th edition.
-          Raju, P.T. (1970). Lectures on Comparative Philosophy. Poona: University of Poona.
-          ________. (1962), Introduction to Comparative Philosophy. Lincoln: University of Nebraska Press.
-          Scharfstein, Ben-Ami. (1998), A Comparative History of World Philosophy: From the Upanishads to Kant. State University of New York Press.