نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/ دانشگاه پیام نور استان فارس

2 دانشیار گروه فلسفه/دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش برآن است تا با واکاوی مفهوم رخدادِ از آن خودکننده در فلسفه‌ی هایدگر، تفسیری تازه از آن ارائه دهد. برای این منظور سه اثر از هایدگر، که نماینده‌ی سه رویکرد وی به مفهوم رخداد است، مورد توجه خواهد بود. این آثار عبارتند از «به سوی یک تعریف برای فلسفه» (1919)، «ادای سهمی به فلسفه (درباب رخداد از آنِ خودکننده)» (1936-1938) و «درباب زمان و هستی» (1962).
هایدگر در کتاب به سوی یک تعریف برای فلسفه، رخداد را به مثابه‌ی تجربه‌ی زیسته و آن‌چه به نحو انضمامی متعلق به من است، بازمی‌شناسد. حال این که در ادای سهمی به فلسفه این رویکرد متوازن می‌شود و رخداد به عنوان نتیجه‌ی مبادله‌ی انسان و هستی قلمداد می‌گردد. و نهایتاً درباب زمان و هستی رخداد را تنها به منزله‌ی عرصه‌ی حضور متعین زمان و هستی به رسمیت می‌شناسد. این رویکرد تکاملی هایدگر به مفهوم رخداد، زمانی معنادارتر می‌شود که در افق فکری مجموعه درس‌گفتارهای سال‌های 1951-1952 که بعدها تحت عنوان «چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟» چاپ شد، نگریسته شود.
به اعتقاد این پژوهش آن گاه که رویکردهای سه‌گانه‌ی هایدگر به مفهوم رخداد را در زمینه‌ی کتاب چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟ مورد واکاوی قرار دهیم، می‌توانیم به تفسیری تازه از مفهوم رخداد به مثابه‌ی آن‌چه خودِ در راه بودن است و راه تفکر را می‌گشاید، دست یابیم

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Re-explanation of Heideggerian event of appropriation according to the meaning of thinking

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghassami 1
  • Muhammad Asghari 2

1 - Teacher of Fars P.N.University

2 Associate professor of University of Tabriz

چکیده [English]

This article is going to re-interpret the concept of event of appropriation in the philosophy of Heidegger. We recognized the books Towards a Definition of Philosophy (1919), Contributions to Philosophy (From En-owning) (1936-1938) and Of Time and Being (1962) to achieve this purpose.
Heidegger interprets the meaning of event as a thing that is belongs to me immediately in Towards a Definition of Philosophy. He interprets this concept as reciprocity of Dasein and Being in Contributions to Philosophy. And translates it as a field that time and Being present there in Of Time and Being. This evolutionary approach of Heidegger guides us to the meaning of thinking that Heidegger expressed in 1951-52 lessons.
This article express that we can achieve a new interpretation of the concept of Heideggerian event, when we put all interpretation in the field of the meaning of thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • event of appropriation
  • being
  • Lived Experience
  • thinking
-        هایدگر، مارتین. (1390). چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟، ترجمۀ سیاوش جمادی.تهران: انتشارات ققنوس.
-              Dreyfus, Hubert. (2005). Companion to Heidegger. Oxford: BlackWell PUB.
-              Emad, Parvis. (2007). On the Way to Heidegger's Contributions to Philosophy. London: the University Of Wisconsin Press.
-              Heidegger, Martin. (1999). Contributions to philosophy (from Enowning), Trans by P.  Emad and K. Maly. Indiana: Indiana University Press.
-              -----------------------. (1972). On Time and Being, Trans by J. Stambaugh. Chicago: University Of Chicago Press.
-              -----------------------. (2002). Towards the definition of philosophy, Trans by T. Sadler. London: Continuum PUB.
-              -----------------------. (1996). Being and Time, Trans by J. Stambaugh. Albany: State University Of New York Press.
-              Inwood, Michael. (1999). A Heidegger Dictionary. Oxford: BlackWell PUB.
-              Scott, Charles E. (2001). Companion to Heidegger's Contributions to Philosophy. Indiana: Indiana University Press.