نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز پژوهشی معصومیه

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

چکیده

مقا‌لة جودیث جارویث تامسون با عنوان «در دفاع از سقط جنین» یکی از تأثیرگذارترین مقالات در مسئلة‌ی مهم سقط جنین از منظر اخلاقی ا‌ست، به گونه‌‌ای که پس از‌ انتشار آن در سال 1971‌م. تا-کنون بیشترین بازچاپ و نقد و بررسی را به خود اختصاص داده است. وی در مقام استدلال بر مدعای خویش از تمثیل بهره می‌برد و با تکیه بر مثا‌ل‌هایی نظیر ویولن‌نواز، هنری فوندا، سارق، شکلاتهای دو برادر و سامری خیر‌خواه سعی در اثبات مدعا‌ی خویش دارد. در مقاله‌ی پیش رو یکی ازتمثیل‌های او، یعنی داستان سامری خیر‌خواه بررسی و نقد می‌شود و تمایز او میان سامری حد‌اقلی و حد‌اکثری و نیز تمایز میان حقوق و اخلاق به چالش کشیده خواهد شد.
کلید واژه‌ها:
سقط‌ جنین، سامری خیر‌خواه حداقلی، سامری خیر‌خواه حداکثری، تامسون، ویولن‌نواز.
مقا‌لة جودیث جارویث تامسون با عنوان «در دفاع از سقط جنین» یکی از تأثیرگذارترین مقالات در مسئلة‌ی مهم سقط جنین از منظر اخلاقی ا‌ست، به گونه‌‌ای که پس از‌ انتشار آن در سال 1971‌م. تا-کنون بیشترین بازچاپ و نقد و بررسی را به خود اختصاص داده است. وی در مقام استدلال بر مدعای خویش از تمثیل بهره می‌برد و با تکیه بر مثا‌ل‌هایی نظیر ویولن‌نواز، هنری فوندا، سارق، شکلاتهای دو برادر و سامری خیر‌خواه سعی در اثبات مدعا‌ی خویش دارد. در مقاله‌ی پیش رو یکی ازتمثیل‌های او، یعنی داستان سامری خیر‌خواه بررسی و نقد می‌شود و تمایز او میان سامری حد‌اقلی و حد‌اکثری و نیز تمایز میان حقوق و اخلاق به چالش کشیده خواهد شد.
کلید واژه‌ها:

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Good Samaritan and Permissibility of abortion

نویسندگان [English]

  • Zeinab Dehghani. Nistani 1
  • alireza alebouyeh 2

1 MSc Student, Islamic Philosophy, Ma’somiyeh Seminary, Qom, Iran. (Correesponding author), zeynab.dehghani65@gmail.com.

2 -

چکیده [English]

Judith Jarvis Thomson's "Defense of Abortion" is one of the most influential papers about Permissibility of abortion, So that after its publication in 1971 it has reprinted and criticized frequently. She uses the analogy as a reason for her claim and by relying on examples such as violinist, Henry Fonda, thief, two brothers' chocolates and good Samaritan tried to prove her claim. In this article, one of her allegory namely the story of good Samaritan will be criticized and reviewed and her distinction between minimally good Samaritans and maximally good Samaritan as well as her distinction between law and morality will be challenged.
Keyword
Abortion, Minimally good Samaritans, Maximally good Samaritan, Thomson, Violinist.
Judith Jarvis Thomson's "Defense of Abortion" is one of the most influential papers about Permissibility of abortion, So that after its publication in 1971 it has reprinted and criticized frequently. She uses the analogy as a reason for her claim and by relying on examples such as violinist, Henry Fonda, thief, two brothers' chocolates and good Samaritan tried to prove her claim. In this article, one of her allegory namely the story of good Samaritan will be criticized and reviewed and her distinction between minimally good Samaritans and maximally good Samaritan as well as her distinction between law and morality will be challenged.
Keyword

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • Minimally good Samaritans
  • Maximally good Samaritan
  • Thomson
  • Violinist
-        آل بویه، علیرضا. (1390). حق زن بر کنترل بدن خود. نقد و  نظر. سال 16، شمارۀ دوم. ص60-29.
-        اترک، حسین. (1378). وظایف اخلاقی دیوید راس. آینۀ معرفت، ش 17، ص 123-150.
-        خزاعی، زهرا. (1384). قدیسان اخلاقی. پژوهش­های فلسفی-کلامی. سال 6، شمارۀ 24. ص165-144.
-        ملکیان، مصطفی. حسین بن علی، قدیس و قهرمان اخلاقی. http://booyebaran.ir/?p=1323
-          Aquinas, Thomas. (1947). Summa Theological, Fathers of the English Dominican Province. Benziger Bros.
-          Boonin, David. (2003). A Defense of Abortion. Cambridge University, Press.
-          George, Anthony. (2009). Good Samaritan on Life Support. http://rtlcc.org/docs/TonyGoodSamaritan.pdf.
-          Kaczor, Christopher. (2011). the Ethics of Abortion Women’s Rights, Human Life, and the Question of Justice. Routledge.
-          Pavlischek, Keith J.  Abortion Logic and Paternal Responsibilities, Public Affairs Quarterly, Vol. 7, No. 4,1193. And  pp. 341-361Published by: University of Illinois Press on behalf of North American Philosophical Publications Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40435859 .Accessed: 17/07/2011 14:0
-          Schmutz, Stephanie D. (2002). Infanticide or Civil Rights for Women: Did the Supreme Court Go Too Far in Stenberg v. Carhart? Houston Law Review, 39, 530–566.
-          Thomson, Judith Jarvis. (1971). A Defence of Abortion, in: philosophy, and Public Affairs.
-          Urmson, J.O. (1958). Saints and heroes. In A. I. Melden (ed.), Essays in Moral Philosophy.University of Washington Press. http://www.christianbiblereference.org/jneighbr.htm
-          Wilcox, Clinton. A Critique of Judith Jarvis Thomson's A Defense of Abortion. http://blog.secularprolife.org/2013/03/a-critique-of-judith-jarvis-thomsons.html,