نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

جوئل فِینبرگ فیلسوفی پیش‌رو در فلسفه اخلاق، حقوق و سیاست معاصر است. او شیوه نگاه مردم را به بسیاری از مسایل دگرگون کرد و نظام قضایی آمریکا، در نیم قرن اخیر، بیش و پیش از هر نظریه‌ای، تحت تأثیر نظریه او درباره «چهارچوب‌های اخلاقیِ قوانین جزایی» است. او پروژه‌ای را به انجام رساند که میل، با طرح «اصل آزادی»، آغازگر آن بود. فِینبرگ، با پیروی از میل، بر این باور بود که فلسفه سیاست با یک پیش‌فرض هنجاری برای پاس‌داری از «آزادی فردی» آغاز می‌شود. او بسیاری از اصول «محدودکننده آزادی» را «نامعقول» و «ناروا» می‌دانست. فینبرگ، با ژرف‌کاوی، مفاهیمی مانند «آزار»، «رنجش» و «بزرگ‌تری کردن» را تحلیل و از آزادی‌گرایی دفاع کرد. آزادی‌گرایی فینبرگ، برخلاف «اجتماع‌گرایان» و «ساختارگرایان»ی مانند مک‌اینتایر و سندل، که سترونی و بی‌روحی آزادی‌گرایی را نقد می‌کنند، نظریه‌ای شاداب است که برپایه ارزش‌های مشترک یک جامعه و فرهنگ سیاسی مشخص، با ساختار تاریخی معینی، بنا نهاده شده است. این مقاله، پس از معرفی اندیشه فِینبرگ و تأثیر منحصربه‌فرد او، می‌کوشد:
1. شباهت‌ها و تفاوت‌های نگرش این دو فیلسوف را درباره «آزادی» تحلیل کند؛
2. اصول «محدودکننده آزادی» را از نظر این دو فیلسوف تحلیل کند؛ و
3. پاسخ‌های این دو فیلسوف را به پرسش‌های بنیادین و کاربردی زیر درباره «آزادی» با هم مقایسه کند:
1. بزرگ‌ترین «تهدید» برای «آزادی» چیست؟
2. چرا اصل بر «آزادی» است؟
3. آیا «آزادی» «خیر برتر» است؟
4. در تقابل «آزادی» دو فرد، «حق» با کیست؟
5. چگونه می‌توان مشکل «دوسویه بودن آزادی» را حل کرد؟
6. آیا «آزادی» «مطلق» است؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Challenges of “Liberty” in the Enquires of “Mill” & “Feinberg”

نویسنده [English]

  • SHIRZAD PEIK HERFEH

ASSISTANT PROFESSOR

چکیده [English]

Joel Feinberg (1926-2004) is a groundbreaking philosopher in contemporary moral, legal, and political philosophy. He changed the way people thought about things, and his theory of “the moral limits of the criminal law” is the most influential theory in American jurisprudence of the last fifty years. He fulfilled the project that J.S. Mill (1806-1873) had started by introducing “liberty-principle.” Following Mill, Feinberg believed that political philosophy begins with a normative presumption in favor of “individual liberty.” So, he found most “liberty-limiting” or “coercion-legitimizing” principles “unreasonable” and “impermissible.” Feinberg analyzes with great subtlety concepts like “harm,” “offense,” and “paternalism,” and defends Liberalism. Contrary to “communitarians” and “contextualists” such as MacIntyre and Sandel, who criticize Liberalism for its abstractness and sterility, Feinberg’s Liberalism is a living theory built on the common values of a certain type of society and political culture, within a definite historical context. Having introduced Feinberg’s thought and his unique influence, this paper will endeavor to:
1. Analyze the similarities and differences of these two philosophers’ views on “liberty;”
2. Analyze “the liberty-limiting” or “coercion-legitimizing” principles in their views; and
3. Compare their answers to the following basic and practical questions about “liberty:”
1. What is the greatest threat to the “liberty?”
2. Why should liberty be the norm?
3. Is “liberty” the first good?
4. Who is “right,” in the confrontation of two agents’ “liberties?”
5. How can we solve the problem of “bilinear nature of liberty?”
6. Is “liberty” “absolute?”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberty
  • Mill
  • Feinberg
  • paternalism
  • moralism
-        اَندرسن. اِس. اِل. (1385). فلسفۀ جان استیوارت میل، ترجمۀ خشایار دیهیمی. تهران: طرح نو.
-        بوبینو، ن. (1376). لیبرالیزم و دمکراسی، ترجمۀ بابک گلستان. تهران: نشر چشمه.
-        تُکویل، اِی. ([1347] 1383). تحلیل دمکراسی در آمریکا، ترجمۀ رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
-        گرِی، ج. (1379). فلسفۀ سیاسی جان استوارت میل، ترجمۀ خشایار دیهیمی. تهران: طرح نو.
-        لنکستر، ل. و. (1376). خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمۀ علی رامین. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-        محمودی، س. ع. (1393). خرد سیاسی: جستارهایی در آزادی، اخلاق و دمکراسی. تهران: نشر نگاه معاصر.
-         Bentham, J. ([1785] 1978). “Offenses against Oneself,” in Louis Crompton (ed.). Journal of Homosexuality 4(1): 91-107.
-         Berlin, I. (1969). Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.
-         Bogen, J. & Farrell, D.M. (1978). “Freedom and Happiness in Mill’s Defence of Liberty,” Philosophical Quarterly, 28 (113): 325-38.
-         Coleman, J.L. & Buchanan A. (1994). “Preface,” in Jules L. Coleman and Allen Buchanan (eds.). In Harm’s Way: Essays in Honor of Joel Feinberg. Cambridge: Cambridge University Press.
-         Crisp, R.S. (1997). Mill on Utilitarianism. London: Routledge.
-         Driver, J. (2012). Consequentialism. London: Routledge.
-         Feinberg, J. (1984). Harm to Others. Oxford: Oxford University Press.
-         _ _ _ _ _ _. (1985). Offense to Others. Oxford: Oxford University Press.
-         _ _ _ _ _ _. (1986). Harm to Self. Oxford: Oxford University Press.
-         _ _ _ _ _ _. (1988). Harmless Wrongdoing. Oxford: Oxford University Press.        
-         Lacewing, M. (2010). “Mill’s Harm Principle,” in Michael Lacewing (ed.).  Philosophy for A2. London: Routledge. (Open Document, URL = <http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9781138793934/unit4.php/>, accessed 02.22.2016)
-         Lehmann-Haupt, C. (2004). “Joel Feinberg, 77, Influential Philosopher,” The New York Times.
-      Lewis, D. (1969). Convention. Cambridge: Harvard University Press.
-         Mill, J.S. ([1859] 1998). On Liberty. Pennsylvania: Pennsylvania State University. (Open Document, URL = http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/jsmill/liberty.pdf/, accessed 02.22.2016).
-      _________ ([1863] 2001). Utilitarianism. Ontario: Batoche Books Limited.
-         Riley, J. (1998). Mill on Liberty. London: Routledge.
-         Ten, C.L. (1980). Mill on Liberty. Oxford: Clarendon University Press. (Open Document, URL = http://www.victorianweb.org/philosophy/mill/ten/, accessed 02.22.2016).

-         Tocqueville, A. ([1835] 1945). Democracy in America (Vol. 1), Henry Reeve (trans.), Phillips Bradley (ed.). New York: Vintage Books.