نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

فیلسوفان فمنیست در بازخوانی سنت دیرپای فلسفۀ غرب به این نتیجه رسیدند که در این سنت، مفاهیم مهم فلسفی مانند عقل و استقلال در تقابل با ماده و امر غیرمعقول و یا وابستگی و هر آن چه که با مفهوم زن و زنانگی تداعی می‌شود، قرار می‌گیرد. آن‌ها معتقد هستند این تقابل‌ها منجر به تولید مفاهیمی‌مردگرایانه در سنت فلسفۀ غربی شده است. یکی از مفاهیمی‌که مورد نقد فیلسوفان فمنیست قرار گرفته، مفهوم سنتی استقلال به معنای خودبسندگی است. آن‌ها نسبت به این مفهومِ حاصل از سنت فکری مدرن ، واکنش انتقادی نشان داده‌اند و البته در این راستا باز از همین سنت بهره جسته‌اند تا مفهومی متناسب با دیدگاه‌ها و ارزش‌های خود تولید کنند و در بازخوانی سنت فکری غرب، اسپینوزا را منبعی مهم تشخیص داده‌اند. استقلال ارتباطی ، مفهوم موردنظر فمنیست‌هاست. این مقاله مفهوم استقلال ارتباطی را شرح داده و نشان داده که چگونه فمنیست‌ها فلسفۀ اسپینوزا را به عنوان پشتوانه‌ای مهم برای مفهوم استقلال ارتباطی دیده‌اند و نیز یک چالش پیش روی این مفهوم را مطرح نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

feminist approach to the concept of autonomy with respect to Spinoza's philosophy

نویسنده [English]

  • Fatemeh Bakhtiari

Assistant professor, Faculty of Literature and Human Science, Razi University

چکیده [English]

Rethinking the tradition of western philosophy, Feminist thinkers have claimed the most important philosophical concepts in this old and long lasting tradition, such as reason and autonomy have been opposed to matter and irrationality, or dependence and whatever is associated with feminine concepts. They believe these oppositions and dichotomies have produced the masculinist concepts. One of these concepts which have severely been criticized by feminists is autonomy, which means being self-sufficient, self-governing and self-determining. They have criticized this concept which has been produced by modern tradition of western thought. And, of course, they have also searched this tradition to find the proper and strong support for the concept of autonomy which is in accord with attitudes of feminist. Reconceiving and rereading the western thought tradition, the feminists have found Spinoza’s philosophy as a great source and origin for their novel and modern views. Thus, they have developed a new and modern concept of autonomy: the relational autonomy. In this essay, I have explained how feminists have found Spinoza’s philosophy and his way of thinking as an important support for their concept of relational autonomy. Finally, I have posed a point which may be an instance of challenge to feminists' way of thinking about the concept of autonomy and if it could be, then it should be considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminine
  • feminist
  • masculinist
  • relational autonomy
  • Spinoza
-          Allen, Prudence. (1987). “Plato, Aristotle, and the Concept of Woman in Early Jewish Philosophy”, Florilegium, 9
-          Armstrong, Aurelia. (2009). “Autonomy and the Relational Individual: Spinoza and Feminism”. Moira Gatens, Feminist Interpretations of Benedict Spinoza, the Pennsylvania State University Press.
-          Baumann, Holger. (2008). “Reconsidering Relational Autonomy: Personal Autonomy for Socially Embedded and Temporally Extended Selves’, http://www.analyse-und-kritik.net/2008-2/AK_Baumann_2008.pdf
-          Cook, Anna. (2011). “Vulnerability and Control of One’s Own Right:  Spinoza on the exclusion of Servants and Women in a Democracy”, Undergraduate Journal of Philosophy, Volume 27, McGill University,http://psa.mcgill.ca/fragments/index.html
-          Friedman, Marilyn. (2003). Autonomy, Gender, Politics, Oxford University Press.
-          Kisner, Matthew j. (2011). Spinoza on Human Freedom: Reason, Autonomy and the Good Life, Cambridge University Press.
-          Mackenzie, Catriona & Stoljar, Natalie. (2000). “Introduction: Autonomy Refigured”, Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self, Oxford University Press.
-          Meyers, Diana Tietjens. (2000). “Intersectional Identity and the Authentic Self”, Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self, Oxford University Press.
-          Nedelsky, Jennifer. (1989). ‘Reconceiving Autonomy: Sources, Thoughts and Possibilities’, Yale Journal of Law and Feminism, Vol. 1: 7.
-          O'shea, Tom. (2012), "critics of Autonomy", http://autonomy.essex.ac.uk/critics-of-autonomy.
-          Sacksteder, William. (1977). “Spinoza on Part and Whole: The Worm’s Eye view”, The Southwestern Journal of Philosophy, vol. 8, no. 3, pp. 139-59
-          Spinoza, Baruch. (1966). The Letters, translated by A. Wolf, in the Correspondence of Spinoza, Great Britain.
-          Spinoza, Baruch. (1994). Ethics, edited and translated by Edwin Curley, in A Spinoza Reader: The Ethics and other works, Princeton University Press.
-          Spinoza, Baruch. (2002). Political treatise, translated by Samuel Shirley, in the Complete Works of Spinoza, Hackett Publishing Company.
-          Spinoza, Baruch. (2007). Theological-Political Treatise, translated by Michael Silverthorne and Jonathan Israel, edited by Jonathan Israel, Cambridge University Press.
-          Stoljar, Natalie. (2013). "Feminist Perspectives on Autonomy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/feminism-autonomy/, 7/2/2014