نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه

چکیده

طبیعت‌گرایی روش‌شناختی مهم‌ترین ویژگی‌ علم معاصر است که بر اساس آن شناخت و تبیین جهان طبیعی فقط از طریق علل طبیعی موجه است و استفاده از هرگونه امر ماورائی مانند خدا و فعل او در شناخت طبیعت ممنوع است. در حال حاضر این خصیصه به عنوان یک قالب و ابرپارادایم برای علم مدرن شناخته می‌شود. بر اساس این ابرپارادایم، هر فعالیت معرفتی که بخواهد شایسته عنوان علم شود، باید این روش را رعایت کند. مفهوم‌شناسی طبیعت‌گرایی روش‌شناختی برای فهم بهتر پدیده پیچیده علم و نیز نظریه‌پردازی در مورد علم دینی مهم و حیاتی است؛ طبیعت‌گرایی روش‌شناختی معمولاً با برخی از مقولات مانند پوزیتیویسم یا طبیعت‌گرایی علمی اشتباه گرفته می‌شود. در این نوشتار بیان خواهد شد که هرچند طبیعت‌گرایی روش‌شناختی شباهت‌هایی با روش‌تجربی، تجربه‌گرایی فلسفی و علمی، پوزیتیویسم، پوزیتیویسم منطقی، علم‌گرایی، طبیعت‌گرایی علمی و طبیعت‌گرایی هستی‌شناختی دارد، اما با آنها متفاوت است. هدف از این مقاله جلوگیری از برخی خلط‌ها در فضای علمی کشور در بیان ویژگی‌های علم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Concept of Methodological Naturalism as a Superparadigm for Modern Science

نویسنده [English]

  • Seyyed Mostafa Mirbabapoor

Ph.D. student of philosophy of religion at Imam Khomeini Institute of Education and Research

چکیده [English]

Methodological naturalism is The most important feature of modern science is based on understanding and explaining the natural world is justified only by natural causes or use of any supernatural would like to recognize the nature of God and his action is prohibited. Now this feature as a template and Abrparadaym known to modern science. According to the Abrparadaym, each activity as science knowledge that he deserves, we need to follow the procedure. Conceptual and methodological naturalism to better understand the complex phenomenon of critical theorizing about religious science is methodological naturalism usually with some categories such as positivism or scientific naturalism confused. In this article we will explain that although methodological naturalism parallels with Rvshtjrby, philosophical and scientific empiricism, positivism, logical positivism, scientism, ontological naturalism scientific naturalism, but they are different. The purpose of this article Khltha avoid some of the country's space science in speech features.
(ترجمه دقیق نیست)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodological naturalism
  • Science and Religion
  • Religious Science
  • Scientific Naturalism
  • Empiricism
  • Philosophical Naturalism
-          Abbagnano, Nicola. (2005). Positivism. In D. Borchert (Ed.), Encyclopedia Of Philosophy vol. 7, (pp. 710-716). Detroit: Macmillan Reference USA, Thomson Gale.
-          Alston, William. (1998). Empiricism. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia Of Philosophy vol. 3. London ; New York: Routledge.
-          Andreas, Holger. (2013). Theoretical Terms in Science. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/theoretical-terms-science.
-          Barbour, Iian. (1990). Religion in an Age of Science. Harpercollins.
-          Campbell, Keith. (2005). Naturalism. In D. Borchert (ED). Encyclopedia of Philosophy vol. 6, (pp. 492-495). Detroit: Macmillan Reference USA, Thomson Gale.
-          Forrest, Barbara. (2000). Methodological Naturalism and Philosophical Naturalism. Philo, 3, no 2, 7–29.
-          Forrest, Barbara. (2001). The Wedge at Work: How Intelligent Design Creationism Is Wedging Its Way into the Cultural and Academic Mainstream. In R. Penoock (Ed.), Intelligent Design Creationism and Its Critics. London, England: A Bradford Book.
-          Hamlyn, D. W. (2005). Empiricism. In D. Borchert (Ed.), Encyclopedia Of Philosophy vol. 3, (pp. 213-221) Detroit: Macmillan Reference USA, Thomson Gale.
-          McMullin, Ernan. (2001). Plantinga’s Defense Of Special Creation. In R. Penoock (Ed.), Intelligent Design Creationism And Its Critics (pp. 165-196). London, England: A Bradford Book.
-          Menuge, Angus. (2004). Who’s Afraid of ID? In M. Ruse, & W. Dembski (Eds.), Debating design: from Darwin to DNA (pp. 32-51). New York: Cambridge University Press.
-          Murphy, Nancey. (2001). Phillip Johnson On Trial: A Critique Of His Critique Of Darwin. In R. Penoock (Ed.), in Intelligent Design Creationism And Its Critics.(pp. 451-470) London, England: A Bradford Book.
-          Papineau, David. (2009). Naturalism. In E. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia Of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/naturalism.
-          Passmore, John. (2005). Logical Positivism. In D. Borchert (Ed.), Encyclopedia Of Philosophy vol. 5. (pp. 524-530) Detroit: Macmillan Reference USA, Thomson Gale.
-          Pennock, Robert. (1999). Tower of Babel: The Evidence Against the New Creationism. London, England: Cambridge, Massachusetts.
-          Pennock, Robert; Ruse, Michael. (2009). But Is It Science?: The Philosophical Question In The Creation/evolution Controversy. Prometheus Books.
-          Plantinga, Alvin. (2010). Religion and Science. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/religion-science.
-          Ruse, Michael. (2001). Methodological Naturalism under Attack. In R. Penoock (Ed.), Intelligent Design Creationism And Its Critics, (pp. 363-386).London, England: A Bradford Book.
-          Ruse, Michael. (2008). Charles Darwin. Charles Darwin: Blackwell Pub.
-          Ruse, Michael. (2008). Evolution and Religion: A Dialogue. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers.
-          Thomas, Sorell. (1994). Scientism: Philosophy and the Infatuation with Science. New York: Routledge.
-        استن مارک، میکائیل. (1377). علم گرایی چیست؟، تدوین ع. صباغیان. رهیافت، 19.
-        ایمان، محمدتقی. (1391). فلسفۀ روش تحقیق در علوم انسانی. قم: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.
-        باربور، ایان. (1392). دین و علم، ترجمۀ پ. فطورچی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سازمان انتشارات.
-        بزرگمهر، منوچهر. (1357). فلاسفۀ تجربی انگلستان. تهران: انجمن فلسفۀ ایران.
-        چالمرز، آلن فرانسیس. (1389). چیستی علم، ترجمۀ س. زیباکلام. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
-        خاکی قراملکی، محمدرضا. (1390). تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن. قم: کتاب فردا.
-        خرمائی، فرهاد. (1387). علم خوب در علوم انسانی چه نوع علمی است؟ پرسشی درست یا غلط. مجموعه مقالات کنگرۀ ملی علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        ‌خرمشاهی، بهاءالدین. (1361). نظری اجمالی و انتقادی بهپوزیتیویسم منطقی. تهران‌: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-        فتحی‌زاده، مرتضی. (1392). طبیعت‌گرایی علمی و فراطبیعت‌گرایی دینی. پژوهشهای علم و دین، 111-128.
-        کاپالدی, نیکلاس. (1390). فلسفۀ علم؛ تکامل تاریخی مفاهیم و پیامدهای فلسفی آنها، ترجمۀ ع. حقی. تهران: سروش.
-        مصباح یزدی، محمدتقی. (1378). آموزش فلسفه، ج 1. تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
-        هات، جان. (1382). علم دین از تعارض تا گفتگو، ترجمۀ ب. نجفی. قم: طه.
-        هسی، مری. (1378). فرانسیس بیکن، ترجمۀ خ. دیهمی. تهران: نشر کوچک