نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مفهوم کمال در اندیشه ارسطو در مابعدالطبیعه با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می‌شود هر دو در انگلیسی بهactuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از «انرگیا» و «انتلخیا» سخن گفته است: در مابعدالطبیعه در بحث صورت، قوه و فعل و علل چهارگانه، در علم النفس در تعریف نفس، و در طبیعیات در بحث حرکت و در اخلاق بحث سعادت به‌نوعی از «کمال» و «فعلیت» استفاده کرده است. پرسش این است معنای دو واژه انرگیا و انتلخیا چیست و چه نسبتی میان معانی آنها در این مباحث مختلف وجود دارد؟ چرا ارسطو از دو واژه برای بیان مقصود خود استفاده کرده است؟ آیا ایندو واژه به هم قابل تحویل هستند؟ ارسطو برای انرگیا و انتلخیا تعریف واضح و صریحی ارائه نکرده است و در قالب مثال‌ها در مواضع مختلف تمایز آنها را بیان کرده است. تفاوت میان انرگیا و انتلخیا بسیار ظریف است؛ انرگیا به معنای «کار معین» و انتلخیا به معنای «کمال و تمامیت» است. در این نوشتار در پی آن هستیم ضمن تبیین معنای انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو در مباحث مختلفی که ارسطو از آنها سخن گفته است به تحلیل جایگاه و تفاوت آنها دست یابیم. بدین منظور انرگیا را در چهار معنا که به همدیگر قابل تحویل هستند و انتلخیا را در دو معنا که به هم قابل تحویل نیستند دسته‌بندی نمودیم و به این نتیجه دست یافتیم که «انرگیا» به‌عنوان معنای مقدماتی برای معنای «انتلخیا» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis the position of Energia and entelecheia in Aristotle's thought

نویسندگان [English]

  • hasan abasi hossein abadi 1
  • mastaneh kakaiy 2

1 Asistant Prof of payamenoor University

2 Student of Allame Taba tabaiy University

چکیده [English]

The concept of perfection in Aristotle's metaphysics is expressed with words like Energia and Entelecheia, Both in English have been translated into actuality. Aristotle has spoken on various topics of Energia and Entelecheia: In metaphysics, in the discussion of form, Potentiality and Actuality and four causes It is discussed. In psychology, Soul is defined as perfection. And in physics in motion debate, And in ethics, the discussion of happiness has used "perfection" and " Actuality". The question is what is the meaning of the two terms Energia and Entelecheia And what is the relationship between their meanings in these different topics? Why did Aristotle use two words to express his purpose? Can these two words be delivered?
Aristotle did not provide for explicit and clear definition Energia and Entelecheia. The distinction is expressed in the form of examples. The difference between Energia and Entelecheia is very delicate; Energia means certain work Entelecheia means perfection and Totality. In this paper, we seek to explain the meaning of Energia and Entelecheia in Aristotle's thought in the various topics Aristotle has spoken of as the concept of "actuality" and "perfection", and explain their position and difference. To this end, we brought and analyzed Energia in four meanings Which are delivered to each other and Entelecheia in two senses Which can not be delivered And we came to the conclusion that "Energia" is a preliminary meaning for the meaning of "Entelecheia".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energia
  • Entelecheia
  • Actuality
  • Perfection
  • Eidos
  • Movment