نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی-دانشگاه امام حسین علیه السلام

2 دانشیار-دانشگاه پیام نور

چکیده

چیستی معرفت گزاره‌ای در معرفت‌شناسی معاصر ازمسائل مهم است. نظریه رایج در میان معرفت شناسان، معرفت گزاره‌ای را «باور صادق موجه» می‌شمرد، اما این نظریه با معضلی به نام «مشکل گتیه» مواجه شد. نقد گتیه بر تحلیل سه‌جزئی معرفت، باعث بازاندیشی بنیادین در مفهوم معرفت و پیدایش رویکردهای گوناگون از سوی معرفت شناسان معاصر گردید. این مقاله می کوشد با بازخوانی مساله «معرفت» در حکمت متعالیه، نظریه معرفت گزاره‌ای صدرالمتالهین را، متناظر با رویکرد‌های معرفت‌شناسی معاصر استخراج نماید. نظریه معرفت گزاره‌ای صدرا نظریه‌ای چند وجهی است؛ هم بعد معرفتی دارد و هم بعد عمل‌شناختی. وی معرفت را تنها به معرفت گزاره‌ای تحویل نمی‌کند، بلکه آن را دارای وجه عمل شناختی هم دانسته است. معرفت به‌اعتبار اخیردرفاعل اثرگذار است. ملاصدرا راه کسب معرفت گزاره‌ای را نیز به یک راه محدود نمی‌کند، بلکه در نگرش او قوای متعدد، فضایل معرفتی و اخلاقی، قوه قدسی، و حتی خداوند متعال، در دستیابی به معرفت مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sadr-ol-Mote'allehin's propositional knowledge theory

نویسندگان [English]

  • seyed majeid Hoseini 1
  • mohamad ali abbasian 2
  • Seyyed ali Alamolhoda 2
  • naser mohamadi 2

1 Lecturer-Imam Hossein University

2 Associate Professor -Payame Noor University

چکیده [English]

The nature of Propositional knowledge is of important issues in contemporary epistemology. The common theory of epistemologists, knows propositional knowledge as "justified true belief", but this view encountered the problem called “Gettier problem ". The contemporary epistemologists caused a fundamental rethink with the concept of knowledge and different approaches, based on Gettier criticism on the tripartite analysis of knowledge. This essay seeks to extract theory of Propositional knowledge sadr-ol-mote’allehin to correspond to contemporary epistemology approaches through review of 'knowledge' issue in transcendent theosophy (Hikmah Muta’liyah). Sadra's theory of Propositional knowledge is multifaceted theory; an aspect of epistemic and cognitive function. He not only does not reduce knowledge to propositional knowledge alone, but also he considers it as an aspect of cognitive function. Knowledge of recent aspect affecting on subject. He does not limit to a way achieving knowledge by one method, rather with high attitude, knows effective in achieving knowledge of all faculties, knowledge and moral virtues, divine faculty even God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of Knowledge
  • Belief
  • truth
  • Justification
  • Sadr-ol-Mote'allehin and Cognitive function