نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشگاه قم

چکیده

فیلسوفان در پاسخ به این سؤال که چگونه حالات ذهنی خودمان را می دانیم، تبیین های متعددی
ارائه کرده اند.کسام در پاسخ به این سؤال، نظریه استنتاج گرایی را مطرح کرده است. به اعتقاد او بر
خلاف آنچه شهوداً احساس می کنیم، هیچ نوع دسترسی بیواسطه به حالات ذهنی خود نداریم؛
بلکه ما بر اساس یک سری شواهد بیرونی و درونی، و از طریق فرایند استنتاج، حالات ذهنی مان را
می شناسیم. بویل این تبیین را تبیین خوبی برای خودآگاهی نمی داند. او معتقد است تبیین استنتاجی
از خودآگاهی به گونه ای است که گویا ما از حالات ذهنی خودمان بیگانه ایم . کسام هم در مقابل،
اشکال بویل را نمی پذیرد. در این مقاله نشان خواهیم داد که اولاً کسام مقصود بویل از مفهوم
بیگانگی را به درستی درنیافته است و اگر مقصود او را دریابد، وجود آن را در استنتاج گرایی
گریزناپذیر خواهد یافت. ثانیاً اگر کسام در پی پذیرش این مسئله ادعای خود را محدودتر کند و
استنتاج گرایی را تبیینی برای همه انواع خودآگاهی معرفی نکند، مسئله بیگانگی، حیات استنتاج-
گرایی را، به عنوان تبیینی خوب برای طیف قابل توجهی از مصداق های خودآگاهی، به خطر
نخواهد انداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Self-knowledge and Qassam's inferential account of it

نویسندگان [English]

  • Zahra Sarkarpour 1
  • Zahra Khazaei 2
  • Mohsen Javadi 2

1 university of Qom, Qom, Iran

2 Univercity of qom

چکیده [English]

Philosophers have provided many accounts in response to this question that how we know our mental states. Cassam presented Inferentialism in response to this question. In his opinion, against that we intuitively feel, we don’t have any immediate access to our mental states, but we know our mental states based on some external and internal evidences. Boyle doesn’t count this account as a good account. He believes that inferential account of self-knowledge is like that we are alienated of our mental states. Cassam doesn’t accept Boyle objection too. In this paper, we will show first, Cassam hasn’t taken Boyle intention of alienation correctly and if he takes it correctly, he finds it inevitable. Second, if Cassam by accepting this issue, restricts his claim and doesn’t introduce inferentialism as an account for all kind of self-knowledge, alienation problem will not endanger the life of inferentialism as a good account for many instance of self-knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-knowledge
  • Cassam
  • Inferentialism
  • Alienation
  • Boyle