نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مذاهب اسلامی- گروه فلسفه

چکیده

مسئلة مورد بحث در نوشتار حاضر این است که علم و آگاهی آدمی چگونه به امور معدوم و ممتنع و ناموجود در خارج تعلق می‌گیرد؟ باور به یک شیء ناموجود چگونه ممکن است؟ این معضل معرفت‌شناختی برای متفکران اسلامی و فیلسوفان غربی با اهداف و انگیزه‌های مختلف مطرح بوده است و هر کدام با تکیه بر مشرب فلسفی و فکری و زیرساخت تفکر خویش راه حل برون رفت از مشکل را ارائه داده‌اند. فرضیة این نوشتار آن است که با قطع نظر از مبانی فکری و بسترهای اجتماعی و فرهنگی شرقی و غربی و ماده و محتوای بحث، می‌توان نوعی مشابهت در صورت مسئله میان متفکران غربی و اسلامی تشخیص داد. و مهم‌تر این‌که طرح نوشتار برای یافتن صرف مشابهت و اختلاف میان متفکران نیست، بلکه درصدد بررسی و مطالعه راه حل‌های ارائه شده به معضل مورد بحث است. از فیلسوفان شاخص فلسفه اسلامی به آراء ابن‌سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و بالاخره صدرالمتألهین اشاره می‌شود و پس از نقل آراء برنتانو، بولتسانو، ماینونگ و هوسرل از فلسفه غرب، میان آن‌ها تطبیق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consciousness of non-existent from the perspective of Islamic Philosophy and Husserl's Philosophy

نویسنده [English]

  • Muhammad Taqi Shakeri

Islamic Madhahib University- Department of Philosophy

چکیده [English]

The present paper discusses how apply human knowledge and consciousness about non-existent affairs? How is it possible to believe an non-existent object? This epistemological problem has been raised for Islamic and Western thinkers with different aims and motives, and each of them has come up with the problem by relying on the intellectual and structure of their thinking. The thesis of this paper is that, regardless of the Eastern and Western cultural and social bases, and the stuff and content of the discussion, one can find a similarity in form of the issue between Western and Islamic thinkers. More importantly, the article is not just about finding a mere difference and similarity between thinkers, but, it seeks to survey and study the solutions presented to the discussion. Among the prominent philosophers of Islamic philosophy referred to Ibn Sina, Khaje Nasir al-Din Tusi and finally Mulla Sadra. And after explaining Brentano, Boltzano, Meinong and Husserl's opinions, they will be compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "knowledge"
  • "consciousness"
  • "non-existent"
  • "object"
  • "meaning"