نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه حکیم سبزواری

2 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 گروه اخلاق، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

فناوری اطلاعات روابط میان انسان‌ها در سراسر دنیا را ممکن ساخته است. ازاین‌رو، نظریه‌پردازان اخلاقِ اطلاعات، مانند ‏چارلز اِس، تلاش می‌کنند تا یک نظریۀ اخلاقی جهانی ارائه دهند. چارلز اس معتقد است این نظریه جهانی در ساحت فرا ‏اخلاق به نوعی پلورالیسم، به نام پلورالیسم تفسیری، و در ساحت هنجاری به اخلاق مراقبت، فضیلت و کنفسیوس نیاز دارد. ‏مقالۀ حاضر، با روش کتابخانه ای و تحلیل مفهومی، قصد دارد ضمن معرفیِ دیدگاه چارلز اس، برخی از مهم‌ترین ‏شکاف‌های نظری در پروژۀ او را نشان ‌دهد. پلورالیسم تفسیریِ او مشکلِ نسبی‌گرایی در رابطه با داوری دربارۀ دیگری را ‏حل نمی‌کند. همچنین، دلایل اِس در دفاع از پلورالیسم تفسیری مبتنی بر دو فرض نادرست است. اول اینکه او فرض کرده ‏است تفاوت‌های فرهنگی لزوماً تفاوت‌های اخلاقی را نتیجه می‌دهد؛ ثانیاً او استدلال می‌کند پلورالیسم نظریۀ پذیرفته‌ای در ‏همۀ سنت‌های اخلاقی جهان است. در ساحت هنجاری نیز دفاع اس از نظریه‌های اخلاقِ مراقبت، فضیلت و کنفسیوس، در ‏مقابلِ پیامد گرایی و وظیفه گرایی، موجه نیست. چالش های مذکور کل پروژۀ اس را کنار نمی گذارد؛ بلکه مسیرهای آتی ‏پژوهش را، جهت تقویت آن، روشن می‌نماید.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global Information Ethics: Analysis and Critique of Charles Ess View

نویسندگان [English]

  • mohammad amin baradaran nikou 1
  • Arash Mousavi 2
  • Keivan Alasti 3

1 National Research Institute for Science Policy

2 National Research Institute for Science Policy

3 National Research Institute for Science Policy

چکیده [English]

Information technology makes possible the relationship between people around the ‎world. Hence, the information ethics theorists, such as Charles Ess, are trying to ‎propose a global ethical theory. Ess believes that this global theory in the field of ‎meta-ethics requires some kind of pluralism, in the name of interpretive pluralism, ‎and in the normative field of care ethics, virtue ethics and confucian ethics. This ‎paper, by using library research method and conceptual analysis, while introducing the view of Charles Ess, illustrates some of the most ‎important theoretical gaps in his project. His interpretive pluralism does not solve ‎the problem of relativism in relation to ethical judgment about “the other”. Also, his ‎defense of interpretive pluralism based on two incorrect assumptions. First, he has ‎supposed that cultural differences necessarily entail ethical differences; secondly, ‎he argues that pluralism is an accepted theory in all ethical approaches of the world. ‎In the normative field, the defense of the ethics of care, virtue and Confucius, in ‎contrast to consequentialism and deontologism, is not justified. The critiques do not ‎falsify the whole project, proposing a global information ethics; these clarify the ‎future paths of research to strengthen it.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology Ethics
  • Applied Ethics
  • Interpretive Pluralism
  • Virtue ‎Ethics‎
-         ارسطو. (1389). اخلاق نیکوماخوس. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: طرح نو.
-         ارسطو. (1389). متافیزیک. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: طرح نو.
-         اسلامی، سید حسن. (1387). جنسیت و اخلاق مراقبت، شورای فرهنگی اجتماعی زنان. 42: 7-42.
-         ثقه‌الاسلامی، علیرضا. (1394). درآمدی بر اخلاق اطلاعات. تهران: اساطیر پارسی، نشر چاپار.
-         سروش، عبدالکریم. (1378). صراط‌های مستقیم. تهران: صراط.
-         قدران قراملکی، محمدحسن. (1384). نقد مدعیات قرآنی. قبسات. 37: 137-158.
-         کاکایی، قاسم و آویش، هاجر. (1395). نقد و بررسی پلورالیسم دینی نجات‌بخش در دیدگاه عرفانی ابن عربی و مولوی، اندیشه دینی. 58: 51-76.
-         نصر، سید حسین. (1382). جاودان خرد (مجموعه مقالات). به اهتمام حسن حسینی. تهران: سروش.
-          نیک فرید، لیدا. (1395). اخلاق مراقبت: رویکردی پرستاری در اخلاق. طب و تزکیه. 25(1): 9-18.
-          Eickelman, Dale F. (2003). Islam and Ethical Pluralism, In Madsen R, Strong T.B, The Many and the One: Religious and Secular Perspectives on Ethical Pluralism in the Modern World, Princeton University Press: 161–180.
-          Ess, Charles. (2006). Ethical pluralism and global information ethics, Ethics and Information Technology. 8(4): 215-226.
-          Ess, Charles. (2008). Culture and global networks: hope for a global ethics? in Van Den Hoven J and Weckert J, Information technology and moral philosophy (195-225), Cambridge University Press.
-          Ess, Charles. (2009). Digital media ethics. Polity.
-          Midgley, Mary. (1981). Trying out one’s new Sword, Twenty questions: 587-590.
-          Madsen, Richard; Strong, Tracy. (2003). The Many and the One, PRINCETON UNIVERSITY PRESS.
-         Sosa, Ernest. (2009). Situations Against Virtues: The Situationist Attack on Virtue Theory, in Philosophy of the Social Sciences, by C. Mantzavinos, Cambridge University Press: LONDON.