نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 فلسفه، علوم انسانی، علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از منظر ِکاول نسبت میان «ارزش های اخلاقی» و «امرواقع»، از رهگذر معیارهای گرامریِ ویتگنشتاین، از یک طرف، عقلانیت پذیر نیستند و از طرف دیگر، این «ناتوانیِ» حل و فصل مسائل مربوط به وجود معیارهای گرامری اخلاقی، به هیچ‌وجه معقول نیست، ادعای دسترسی به عینیتِ صرف در مباحث اخلاقی هم از همین منظر، بی‌معناست و مفهوم نیست، چون امکانِ منطقی چنین موفقیتی فراهم نیست که بگوییم انسان از انجام آن ناتوان است یا تواناست. به عبارتی این امکان طبیعی که به روشی عقلانی نظیر علم و منطق به مسائل مربوط به قضاوت‌های اخلاقی، بپردازیم، وجود ندارد و از همین رهگذر مسائل اخلاق، عقلانیت پذیر نیستند. از منظر ویتگنشتاین کاول، «معنا» از درون «صورت خاص زندگی» و حینِ کاربرد «بازی زبانی» مربوط به آن درعمل، پدیدار می‌شود، یعنی در مسیروفرآیند پاسخگویی به یک درخواستِ اخلاقی، انسان موردِ نظر ویتگنشتاین، در موقعیت‌های مشخص، بسته به شرایط، با منظور و قضاوت ارزشی، به آن واقعیت واکنش اخلاقی نشان می‌دهد، بنابراین از نظر او، ما قبل از کاربردِ معنادارِ مفاهیم اخلاقیِ زبانی در عمل و حین یک کاربرد خاص، معنا نداریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between epistomology, moral of scepticism and form of life according to Cavell's Wittgenstein

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Khalili 1
  • Ali Akbar Ahmadi Aframjani 2

1 Allame Tabatabaei University

2 Philosophy, Humanities, Allameh Tabatabai, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to Cavell, on one hand relation between moral values and the reality based on the grammatical criteria of Wittgenstein is not rational; on the other hand, disability of moral criteria is not logical .From this point of view, the claim of having access to the pure reality is meaningless, because there is not a logical possibility of such success that one can or cannot do it. In other words, we don't have the natural possibility for having a logical and rational way to solve moral problems. Therefore moral issues are not rational.From the view of Cavell’s Wittgenstein, meaning is appearing during using language game inside its form of life. So, in the process of responding to an ethical request, Wittgenstein's human, responds to the reality in certain situations, depending on the conditions, with the intention and moral judgment, Thus from his view point, before using words in moral language games, we do not have meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Reality and value"
  • "epistemology"
  • "form of life"
  • "Moral criteria"
  • Stanley Cavell
  • "
-         آلن، ریچارد و دیگران. (1389). ویتگنشتاین، نظریه و هنر. به کوشش ریچارد آلن و ملکم تروی. ترجمه فرزان سجودی. تهران: فرهنگستان هنر.
-         اسکیلاس، اوله مارتین. (1387). درآمدی بر فلسفه و ادبیات. ترجمه مرتضی نادری دره شوری. تهران: نشر اختران.
-         ابوت، متیو. (1396). عباس کیارستمی، فیلم و فلسفه. ترجمه صالح نجفی. تهران: نشر لگا.
-         دنیوی، محسن. (1396). مفهوم واقعیت در نگرش ویتگنشتاین. تأملات فلسفی. دانشگاه زنجان: سال هفتم. ش: 19.
-         مثمر، رضا. ( 1398). خوبی، خوش‌کامی و پذیرش جهان از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم. پژوهش‌های فلسفی. دانشگاه تبریز: سال 13، ش. 27.
-          Bates, Stanley. (1980). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy Review.Philosophy and Literature.Vol.4. No.2. p: 266-273.
-          Cavell, Stanley. (1979).The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, andTragedy. Oxford University Press: CoW.
-          Cavell, S., (1969). Must We Mean What We Say. A Book of Essays. New York: WV.
-          Cavell, Stanley. (2006). Philosophy the Day after Tomorrow. Harvard University Press: PoH.
-          Glock, Hans-John. (1996). A Wittgenstein Dictionary: Black Well.
-          McDowell, J. .(1996). Mind and World. Harvard University Press.
-          Mannison, D. & Reinhardt, L. (1982). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy; Critical notice. Philosophical Investigations. Vol. 5. No.3. pp: 227–244: M&R.
-          Rothman, William. ( 2000). Reading Cavell's The world viewed. Publisher: Wayne State University Press.
-          Sharrock, Danièle, Moyal. (2015). Wittgenstein on Forms of Life, Patterns of Life, and ways of Living. Nordic Wittgenstein Review Special Issue.
-          Wittgenstein, Ludwig. (2009).Philosophical Investigations. (en face German-English edition). Translated by G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte: WILEY-Blackwell: PI.
-          Wittgenstein, L. (1969). On Certainty. G. E. M. Anscombe & von Wright. (ed.). translated by: Denis Paul & G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell: OC.