نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه . ادبیات و علوم انسانی . رازی .کرمانشاه . ایران

2 کرمانشاه

چکیده

چکیده
در مقاله حاضر به بررسی موضوع خودشناسی از بعد عرفانی و فلسفی از دیدگاه شیخ شهاب‌الدین سهروردی و سورن کی‌یرکگارد با نگاهی مقایسه‌ای پرداخته می‌شود .کی‌یرکگارد معتقد است پرداختن به امور کلی و ماهیت اشیاء موجب شده که انسان از خویشتن را خویش غافل شود. شیخ اشراق نیز در آثار متعدد به خصوص در داستان‌های رمزی‌اش همواره به عوامل غفلت انسان از ذات خویش پرداخته است.آنچه کی‌یرکگارد به عنوان سیر اگزیستانس برای دست یافتن به «خودشناسی» در مراحل مختلف بیان می‌کند، او را بیش از همه به تعالیم عرفانی سهروردی نزدیک می‌کند؛ زیرا او دل سپردن به خداوند و کوشش توأم با ایمان و جدیت برای تحول در باطن را از مهم‌ترین ابزارهای خودشناسی معرفی می‌کند . البته در این خصوص تفاوت هایی با سهروردی دارد؛ زیرا در تفکر وی هیچ اعتقادی به استفاده از گزاره‌ها و تحلیل‌های عقلی البته از نوع عقل گرایی روشنگری ، در ارتباط با مسئله «خودشناسی» وجود ندارد؛ این درحالی است که سهروردی شیوۀ درست سیر به سوی حقیقت خود را استفاده از هر دو روش عقلی و عرفانی می‌داند که مکمل یکدیگرند.ضمن اینکه کی یرکگارد ایمان را فوق عقل می داند که البته این به معنای ایمان در مقابل و علیه عقل نیست .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Matching the question of self-knowledge from prespective of Kierkegaard and sheikh eshragh

نویسندگان [English]

  • cimin esfandiari 1
  • azadeh elyasi 2

1 philosophy. razi university. kermanshsh. iran

2 kermanshah

چکیده [English]

The present article to examine the topic of self-knowledge of the mystical and philosophical dimension from the point of view of the two eastern and western mystic philosophers sheikh shahabudinsuhrawardi and sorenkierkegaard with comparative look. Kierkegaard consistently belives in his philosophy to handle the general affairs and the nature of things has causel the human to not know and ignor his ownself.sheikheshragh also in numerous works especially in his encoded stories have always been the factores of human neglect of its essence including human downfall attachment to its belongins and his entangled in prison body.
What Kierkegaard as existential movement to achieve self-knowledge express at different stages. He most approached suhrawardis mystical teachings because he introduces heart to God and endeavours with faith and seriousness for evolution in the inner that are the most important tools of self- knowledge. Of course in this regard there is fundamental difference with suhrawardi because in his thinking he has no belief in using rational propositions and analyzes in relation to the question of self- knowledge. However suhrawardiapplay the only correct way to your own truth to both the rational and the mystical method which complement each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Suhrawardi
  • Kierkegaard
  • self- knowledge
  • Theology
  • Faith
-         ابراهیمی ‌دینانی، غلامحسین، (1390)، شعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردی، تهران: انتشارات حکمت.
-         ابوریان، محمدعلی، (1372)، مبانی فلسفۀ اشراق از دیدگاه سهروردی، ترجمه محمدعلی شیخ، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-         خسرو پناه، عبدالحسین (1389)، فلسفه اسلامی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-         ژان وال (1382)، اندیشه هستی، ترجمه باقر پرهام، تهران: کتابخانه طهوری.
-         سهروردی (1380 الف)، مجموعه مصنفات، تصحیح و مقدمه هانری کربن، ج 1، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-         ................. (1380 ب)، مجموعه مصنفات، تصحیح و مقدمه هانری کربن، ج 2، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-         ......................، (1348)، مجموعه مصنفات (مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق)، به تصحیح و تحشیه و مقدمه سید حسین نصر، مقدمه و تجزیه‌وتحلیل فرانسوی هانری کربن، ج 3، تهران: کتابخانه ملی.
-         شهرزوری، محمد، (1380)، شرح حکمة الإشراق، تصحیح و تحقیق حسین ضیایی، تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
-         شیرازی، صدرالمتألهین (1380)، حاشیه شرح حکمة الإشراق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-         فلوطین (1388)، اثولوجیا، ترجمه حسن ملکشاهی، چاپ دوم، نشر وزیری.
-         فولکیه، پل (1343)، اگزیستانسیالیسم، ترجمه ایرج پور باقر، چاپ حبل‌المتین.
-         کاپلستون، فردریک (1384)، فلسفۀ معاصر، ترجمه علی‌اصغر حلبی، تهران: انتشارات زوار.
-         کربن، هانری (1382)، روابط حکمت اشراق و ایران باستان، ترجمه ع. روح‌بخشان، تهران: انتشارات آموزگار خرد.
-         کی‌یرکگارد، سورن (1387)، ترس ‌و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی
-         مصلح، علی‌اصغر (1387)، فلسفه‌های اگزیستانس، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-         یزدان پناه، سید یدالله (1391)، حکمت اشراق، جلد 1، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-          Evans, Stephen, C. (2006). Kierkegaard on Faith and the Self, Baylor University Press.
-          Kierkegaard,sorn(1977),injournal and paper, trans: H.V.Hong.
-          Bloomington: Indiana university press.
-          Kierkegaard,sorn(1983), Kierkegaard’s Fragment and post script, by Hummanities press International Inc.
-          Kierkegaard,sorn(2009), concluding unscientific postscript to the philosophical Fragments, ed& trans. Hannay, Alastair, Cambridge university press.
-          --------------------(1992), Either / Or: a fragment of life, Editor Victor Eremita Translated by Alastair Hannay Penguin Classics.
-          Ferreira, Jamie (1998), The Cambridge companion to Kierkegaard, Al stair Hanny & cordon D. marina (eds), Cambridge university
-          Weston, Michael (1994), Kierkegaard and Modern Continental Philosophy: An Introduction, London & New York: Routledge