نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

کلسن نظریه‌ی خود را «نظریه‌ی ناب حقوقی» نامیده است. «ناب بودگیِ» این نظریه به معنای آغشته نشدن حقوق به هر امر غیرحقوقی است که خود مستلزم جدایی حقوق از اخلاق است. بر همین پایه کلسن می‌کوشد صورت ایدئالی را از حقوق ارائه دهد که از اخلاق متمایز باشد. او در دوران آغازین اندیشه‌هایش این صورت ایدئال را گزاره‌ای شرطی می داند که مخاطبانش اجرا کنندگان حقوق هستند. این در حالی است که گزاره‌ای اخلاقی غیر شرطی بوده و مستقیم بر اتباع خود امر می‌کنند. اما هنجاری بودن پوزیتیویسم او سبب می‌شود که معنای این گزاره‌ی شرطی به یک الزام حقوقی تکلیف-محور اشاره کند و در معنا و عینیت خود با گزاره‌های اخلاق همانند باشد؛ یعنی الزام حقوقی در این دوره بر «بایدی» بنا شده است که همانند همتای اخلاقیش ریشه در ضرورت عقلانی دارد. این امر به هنجار بنیادین به‌عنوان سرچشمه‌ی این ضرورت چهره‌ای اخلاقی می‌بخشد و آشتی دادن ناب بودگی نظریه‌ی کلسن با هنجاری بودنش را دشوار می‌کند. کلسن که خود از این مشکل آگاه بود، می‌کوشد با طرح نظریه‌ی قدرت‌دهی که در آن «باید» در معنای اعطای صلاحیت فهمیده می‌شود، الزام حقوقی را به‌عنوان مفهومی درجه اول کنار گذاشته و صورت ایدئالی را جایگزین کند که این بار نه امری و نه تکلیف-محور است و نه مستقیم اتباع خود را مخاطب قرار می‌دهد. بدین‌صورت او ناب‌ترین شکل صورت ایدئال حقوق را ارائه می‌دهد. این مقاله به تلاش کلسن برای ارائه‌ی نظریه‌ی حقوقی‌ای هنجاری و در عین حال مستقل از اخلاق پرداخته و آن را مورد نقد قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Seperation of Law and Morality in Hans Kelsen’s Theory of Obligation

نویسنده [English]

 • Parham Mehraram

Public Law departement, law Faculty, Shahid beheshti University, Tehran

چکیده [English]

The purity of the “Pure Theory” demands the separation of law from morality. Therefore, Kelsen tries to offer an ideal form of legal statements, which are distinguishable from morality. In his traditional theory, with its substantial normativity, according to Paulson, he sustains this independency by proposing the category of imputation as a conditional statement, in confront to imperatives of morality. Here, norm addressees are authorities, not legal subjects. But, the normativity of his positivism leads to deontic form of obligation which is in both law and morality univocal. It means that the basis of “ought” in both fields is the rational necessitation which gives the basic norm, as a source of normativity of any legal system, a moral character. Kelsen was aware of the problem. Therefore he suggested his new theory, i.e. the theory of empowerment. In second theory “ought” has a meaning of competency to exercise power. Now, obligation is not more a first-hand concept in legal theory. Therefore, the ideal form of law is neither deontic, nor imperative and norm addresses are authorities. Therefore the form is the purest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Empowerment
 • Kelsen
 • Legal Obligation
 • Morality
 • Normativity
 • Pure Theory
 1. صادقی، محمد و مهدیه صانعی (1395)، «حقوق و اخلاق در آراء جان آستین ،کلسن، هارت و کانت: در جستجوی نظام حقوقی کارآمد»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 12 ، شماره 2، صص 111-124
 2. صوفیانی، محمود و باقرزاده، مشکی باف، محسن، «گذار کانت از وضع اخلاقی-مدنی به وضع حقوقی-مدنی و ایجاد اجتماع اخلاقی/سیاسی»، فصلنامه تأملات فلسفی، سال نهم، شماره 23، صص 101-132
 3. کوفمن، آرتور اس (1396)، «مسئولیت اخلاقی و حقوقی»، ترجمه انشاءالله رحمتی، در دانشنامه­ی فلسفه­ی اخلاق، تهران: انتشارات سوفیا، چاپ اول
 4. معظمی، علی (1388)، «صلح پایدار و عاملیت سیاسی نزد کانت»، فصلنامه تأملات فلسفی، سال اول، شماره سوم، صص 131-158

کتاب­ها:

 1. کورنر، اشتفان (1380)، فلسفه کانت، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ دوم
 2. Heidemann, Carsten (1997), Die Norm als Tatsache: Zur Normentheorie Hans Kelsens, erste Auflage, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft
 3. Kant, Immanuel (1784), Naturrecht Feyerabend, in: Heinrich P. Delfosse, Norbert Hinske and Gianluca Sadun Bordoni (eds.) Kant Index, Band 30: Stellenindex und Konkordanz zum "Naturrecht Feyerabend, Stuttgart/Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog Verlag, 2010
 4. Kant, Immanuel (1797), The Metaphysics of Morals, translated by Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press, 1991
 5. Kelsen, Hans (1934), Reine Rechtslehre, Tübingen: erste Auflage, Verlag Mohr Siebeck
 6. Kelsen, Hans (1960a), Reine Rechtslehre, Tübingen: zweite Auflage, Verlag Mohr Siebeck
 7. Alexy, Robert (2013), "Hans Kelsen's Concept of the ‘Ought’", Jurisprudence, Vol. 4, No. 2, pp. 235-245
 8. Bertea, Stefano (2012), “Law and Obligation: Outlines of a Kantian Argument”, in S. Bertea, G. Pavlakos (eds.) New Essays on the Normativity of Law, Oxford: Hart
 9. Beran, Karel (2013), “The Person at Law from the Point of View of Pure Legal Science”, The Lawyer Quarterly, Vol 3, No 1, pp. 29-42
 10. Beyleveld, Deryck; Brownsword, Roger (1998), “Methodologica Syncretism in Kelsen`s pure theory of law”, In: Stanley L. Paulson, Bonnie Litschewski-Paulson (eds.) Normativity and Norms; Critical Perspective on Kelsenian Themes, Oxford: Clarendon Press, pp. 113-147
 11. Bobio, Norberto (1998), “Kelsen and legal power”, In: Stanley L. Paulson, Bonnie Litschewski-Paulson (eds.) Normativity and Norms; Critical Perspective on Kelsenian Themes, Oxford, Clarendon Press, pp. 435-449
 12. Heidemann, Carsten (1999), “Norms, Facts, and Judgments. A Reply to S. L., Paulson”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 19, No. 2, pp. 345-350
 13. Heidemann, Carsten (2004), “Hans Kelsen and the Transcendental Method”, Northern Ireland Legal Quarterly, Vol. 55, No. 4, pp. 358-377
 14. Heidemann, Carsten (2013), “Facets of ‘Ought’ in Kelsen's Pure Theory of Law”, Jurisprudence, Vol 4, No 2, pp. 246-262
 15. Kelsen, Hans (1950), “Causality and Imputation”, Ethics, Vol. 61, No. 1, pp. 1-11
 16. Kelsen, Hans (1949), “The Natural-Law Doctrine before the Tribunal of Science”, The Western Political Quarterly, Vol. 2, No. 4, pp. 481-513
 17. Kelsen, Hans (1960b), “On the Basis of Legal Validity”, translated by Stanley L. Paulson, The American Journal of Jurisprudence (1981), Volume. 26, No.1, pp. 178–189
 18. Kelsen, Hans (1942), “Value Judgement in the science of Law”, Journal of Social Philosophy and Jurisprudence, Vol. 7, No. 312, pp. 311-333
 19. Koptzeva, Natalia P. ; Makhonina, Anna A. (2009), “Henrich Rickert’s Methodology and its Application for Solution of the Problem of Cultural Values in Contemporary Theory of Culture”, Journal of Siberian Federal University, Humanities & Social Sciences, Vol, 2, pp. 247-258
 20. Moriya, Kenichi (2003), „Die Struktur der Frage: Wozu Rechtsgeschichte?“, Rechtsgeschichte (Legal History): Journal of the Max Planck Institute for European Legal History, Vol. 3, pp. 49 – 57
 21. Nino, Carlos Santiago (1998), “Some Confusion Surroundings Kelsen`s concept of validity”, In: Stanley L. Paulson, Bonnie Litschewski-Paulson (eds.) Normativity and Norms; Critical Perspective on Kelsenian Themes, Oxford, Clarendon Press, pp. 253-263
 22. Paulson Stanley L. (1988), “An Empowerment Theory of Legal Norms”, Ratio Juris, Vol. 1, No. 1, pp. 58-72
 23. Paulson, Stanley L. (1992b), “The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 12, No. 3, pp. 311-332
 24. Paulson, Stanley L (1998), “Four Phases in Hans Kelsen's Legal Theory? Reflections on a Periodization Review”, Oxford Journal of Legal Studies, 18, No. 1, pp. 153-166
 25. Paulson, Stanley L. (1999), “Arriving at a Defensible Periodization of Hans Kelsen's Legal Theory”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 19, No. 2, pp. 351-364
 26. Paulson, Stanley L. (2001), “Hans Kelsen's Doctrine of Imputation”, Ratio Juris. Vol. 14, No. 1, pp. 47-63
 27. Paulson, Stanley L (2006), „Der Normativismus Hans Kelsens“, Juristen Zeitung, 61. Jahrg., Nr. 11, pp. 529-536
 28. Paulson, Stanley L (2018), “the Purity Thesis”, Ratio Juris, Vol. 31, No. 3, pp. 276–306
 29. Raz, Joseph (1998a), “Kelsens Theory of Basic Norm”, in: Stanley L Paulson, Stanley L. Paulson, Bonnie Litschewski Paulson (eds.) Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes, Oxford: Clarendon Press, pp. 47-69
 30. Raz, Joseph (1998b), “Voluntary obligation and normative powers”, in: Stanley L Paulson, Stanley L. Paulson, Bonnie Litschewski Paulson (eds.) Normativity and Norms; Critical Perspective on Kelsenian Themes, Oxford: Clarendon Press
 31. Stranzinger, Rudolf (1977), „Der Normbegriff bei Hans Kelsen“, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Vol. 63, No. 3, pp. 399-412
 32. Trejo-Mathys, Jonathan (2015), “Neo-Kantianism in the Philosophy of Law: its Value and Actuality”, in: Nicolas de Warren, Andrea Staiti (eds.), New Approaches to Neo-Kantianism, Cambridge: Cambridge University Press, pp 147-170.
 33. Willaschek, Marcus (2012a), “The Non-Derivability of Kantian Right from the Categorical Imperative: A Response to Nance”, International Journal of Philosophical Studies, vol. 20, No. 4, pp. 557-564
 34. Willaschek, Marcus (2012b), “Normativität und Autonomie. Über Verpflichtungen als Handlungsgründe”, in: J. Nida-Rümelin und E. Özmen (eds.) Die Welt der Gründe. Proceedings des XXII. Deutschen Kongresses für Philosophie, Hamburg, Meiner Verlag, pp. 353-364