نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روا نشناسی، دانشکاه تهرا

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: از این پژوهش مروری نظام‌مند بر کاربرد تفکر مراقبتی و همبسته‌های آن در فلسفه اخلاقی است.

روش: روش پژوهش از نوع مطالعات مروری و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش از مقالات موجود در مورد موضوع مورد مطالعه به منظور بررسی همه‌جانبه و نظام‌مند و جمع‌بندی مطالب استفاده شد. بدین منظور، مقالات سایت‌های فارسی و انگلیسی در حوزه تفکر مراقبتی، مورد بررسی و مطالعه اجمالی قرار گرفت.

یافته‌ها: تفکر مراقبتی به عنوان جزء سوم از سه ضلعی تفکر خلاق و تفکر انتقادی در نظریه لیپمن دارای ابعاد مهمی چون تفکر مبتنی بر ارزش، تفکر مبتنی بر عواطف، تفکر مبتنی بر هنجار، تفکر مبتنی بر فعالیت و تفکر مبتنی بر همدلی و پیشروی به سوی اخلاق و زندگی خوب است که ریشه در نظریه‌های رشد اخلاقی نظریه‌پردازانی چون کلبرگ دارد و می‌تواند در طراحی بسته‌های آموزشی رشد شناختی و سطوح تفکر (از جمله رشد اخلاقی کودک و نوجوان) نیز کاربردی باشد.

نتیجه‌گیری: تفکر مراقبتی با وجود ریشه‌های فلسفی آن دارای همبسته‌های روان‌شناختی و اخلاقی بسیار ساده و پراهمیتی هستند که در مجموع احساس مراقبت و همراهی و تفکر مثبت متعهدانه و مبتنی بر ارزش و عواطف و هنجارها را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Systematic Review of Caring Thinking and Its Correlations in Ethical Philosophy

نویسندگان [English]

  • Tahere Shefaee 1
  • یحیی قائدی 2

1 PhD, Educational Psychology, University of Tehran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Kharazmi University

چکیده [English]

The purpose of this study was a systematic review of the application of caring thinking and its correlations in ethical philosophy. The research method is literature review and library research. In this study, existing articles on the subject were used in order to comprehensively and systematically review and summarize the interested content. For this purpose, articles from Persian and English sites in the field of caring thinking were studied and reviewed.

Caring thinking, as the third component of Lipman’s three modes of thinking theory, has cardinal dimensions such as Appreciative Thinking, Affective Thinking, Active Thinking, Normative Thinking, and Empathic Thinking and progresses towards ethics and a better life which are rooted in theories of moral development by theorists such as Kohlberg, and can be used to design educational packages for cognitive development and the buildout of different levels of thinking (including moral development of children and adolescents).

Despite its philosophical roots, caring thinking has rather straightforward and relevant psychological and moral correlations that together can manifest in the feeling of being cared for, companionship, positive and committed thinking based on values, emotions and norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caring thinking
  • Ethics
  • Empathy
  • Values
  • Emotions