نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

کتابِ مقدس، بر آمیختگیِ ایمان و عشق، گواهی می‌دهد؛ اما هیچ‌گاه عشق محور الهیات قرار نگرفت و الهیدان‌ها به آن بی‌توجهی کردند. در این نوشتار ابتدا عواملِ بی‌توجهی به مفهومِ عشق در الهیات بررسی شد. این امر ناشی از پذیرش تصویری از عشق است که دو گونه‌ی آن را جدا می‌کند: عشق آگاپیک که ریشه در ویژگی‌هایِ جذابِ معشوق ندارند و عشق اروتیک که به‌سبب ویژگی‌هایِ معشوق انگیخته می‌شود. نوع اولِ عشق در الهیاتِ کلاسیک ‌پذیرفته شد و عشق در نسبت با خدا و همسایه بر همین اساس تبیین شد اما از نوع دوم معمولا نهی می‌شد. الهیاتِ عشق در این نوشتار، با تجدیدنظر در این تقسیم‌بندی، تعریفِ سنتِ اروتیک از عشق را در الهیات می‌پذیرد؛ زیرا آن را تصویر نارازوار و تبیین‌پذیری از عشق می‌داند. در نقد نگرش رایج در باب عشق، از دیدگاهِ‌ آلن سوبل، فیلسوفِ معاصر، استفاده شد؛ براین اساس، نشان داده شد که عشق در نسبت با خدا، در سنت اروتیک تبیین‌پذیر است و می‌تواند به چالش‌ها پاسخ دهد. این نگرش لوازم مختلفی دارد، در این نوشتار صرفا به لوازمِ‌ خداشناسانه پرداخته شد که عبارت اند از: خدا شخص‌وار، انسان‌وار و دارایِ‌ عواطف است. خداوند حاضر در جهان و در اتحاد با انسان است و از صفتِ مراقبت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Theology of love: passing from agape to eros and its theological inevitable results

نویسندگان [English]

  • hossein farhadi 1
  • Hasan Ghanbari 2

1 دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 University of Tehran

چکیده [English]

The bible testifies to the fusion of faith and love; but love was never the focus of theology and the theologians ignored it. In this paper, the factors of inattention to the concept of love in theology were first studied. This is due to accepting an image of love that separates its two types: agape love, which is not rooted in the attractive characteristics of the beloved, and erotic love, which is motivated by the characteristics of the beloved. The first type of love was admitted in classical theology, and love in relation to God and neighbor was described accordingly, but the second type was usually forbidden. The theology of love in this writing, by revising this division, accepts the definition of erotic tradition of love in theology; because it considers it a non-mysterious and explainable image of love. In criticizing the common attitude about love, the point of view of Alan Soble, a contemporary philosopher, was used; therefore, it was shown that love in relation to God is explicable in the erotic tradition and can respond to challenges. This attitude includes various elements, and in the paper only the theological elements were discussed, including: God is personal, has emotions, is present in the world, in union with man and having care attribute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erotic love
  • agapic love
  • Alan Soble
  • theology of love