نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

وجود مبانی متفاوت فلسفی، موجب نظرات بسیار متفاوتی در خصوص تجرد نفس و نحوۀ وجود آن شده است. ملاصدرا بر اساس مبانی خود از جمله اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهری اشتدادی، معتقد است انسان یک حقیقت واحدی است که در اثر حرکت جوهری از ماده به سمت تجرد عقلی سیر می‌کند. او در این صیرورت با حفظ آثار مرحله‌ی لاحق، واجد آثار کمالی مرحله‌ی سابق نیز می‌شود. وی نفس را در ابتداءِ حدوث، صورت ماده و کاملا مادی می داند، که در اثر حرکت جوهری از تعلق به ماده رها می‌شود. وی شواهد نقلی را نیز در جهت تثبیت نظریه‌اش مطرح می‌کند. آقای فیاضی برداشت متفاوتی از شواهد نقلی _ به عنوان تنها دلیل در این مسئلۀ از منظر ایشان _ داشته و بر این اساس نظر ملاصدرا را نقد می‌کند. ایشان معتقد است انسان ترکیبی از جسم و دو نفس نباتی و انسانی است. نفس نباتی برای همیشه مادی بوده و نفس انسانی از ابتداء مجرد است. ایجاد نفس مجرد انسانی به قبل از خلقت جسم انسان بازمی‌گردد. مسئلۀ این مقاله بررسی صحت این نظر و دلائل آن است. در این پژوهش که به روش کیفی و بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته، نظریۀ استاد فیاضی دارای اشکالات عدیده ارزیابی شده و در نهایت نظریه ملاصدرا در این خصوص با توجه به مبانی قوی در این رابطه تحلیل و پذیرفته شده است. نظر صدرا در مورد حدوث و تجرد نفس به خوبی از مقدمات فلسفی اش قابل استنتاج بوده و انطباق بیشتری با فهم صحیح از منقولات دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical review Professor Fayazi's opinion about immatrial and creation of the soul based on Mulla Sadra's principles

نویسنده [English]

  • mohammad reza samadi froushani

Assistant Professor and Academic faculty member Department of Education Art University of Isfahan

چکیده [English]

Abstract:The existence of different philosophical foundations has led to very different opinions regarding the celibacy of the soul and its existence.Mulla Sadra, based on his principles, such as originality and creation of existence, essential movement, believes that man is a single truth that moves from matter to intellectual celibacy as a result of essential movement.In this way, by preserving the works of the later stage, he also acquires the perfect works of the previous stage.He considers the soul at the beginning of creation to be a form of matter and completely material, which is freed from belonging to matter as a result of material movement. He also presents anecdotal evidence to confirm his theory.Mr. Fayazi had a different understanding of the narrative evidence - as the only evidence in this matter from his point of view - and based on this, he criticizes Mulla Sadra's opinion. He believes that a human being is a combination of the body and the plant and the human soul. The plant soul is material forever and the human soul is celibate from the beginning. The creation of the single human soul goes back to before the creation of the human body. The issue of this article is to check the validity of this opinion and its reasons. In this research, which was conducted using a qualitative method and based on content analysis,

کلیدواژه‌ها [English]

  • incorporeity
  • creation
  • soul
  • Sadr al-Mutalahin
  • Fayazi