نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

انگاره اقتدارگرایی الهی (تئوکراسی) در قرون وسطی با سرپوشی برای سعادت بشری تحت لوای حاکمیت پاپ شکل گرفت. ماحصل غایی این تفکر به حاشیه راندن دین در عرصه حکمرانی، طرح دموکراسی به عنوان دیدگاه رقیب و در نهایت رشد تفکر تجربی از علم گردید. این درحالیست که فلسفه ملاصدرا به عنوان منظومه ای منسجم، آبستن دیدگاهی بدیع از علم است که در این نوشتار از آن تحت عنوان «علم اشتدادی» یاد می‌شود. در این دیدگاه با لحاظ کردن طیفی مشکک از علم و طرح مبانی تناظر مراتب هستی با علم، تناظر انسان با حقیقت، مطلق گرایی اشتدادی، هم ترازی علم با سعادت می‌توان به غائله تجربی خواندن علم خاتمه داد. بر اساس آراء شناخت شناسانه وی از علم نبی به عنوان خلیفه خدا مجری قوانین وحیانی در گستره جامعه است. این امر زمینه سازی دیدگاهی تحت عنوان «نئوتئوکراسی تشکیکی» (حاکمیتِ نوینِ الهی تشکیکی) را فراهم می‌آورد که در قالب ارسال رسل به نحو مشکک به مدیریت جامعه می‌پردازد که تبلورجایگاه دین و فرستاده الهی در اداره حکومت است. همچنین ماحصل دیدگاه نئوتئوکراسی تشکیکی، برخی وجوه مدنی را مرتبط با علم وجودی روشن میکند که عبارتست از: تلائم نسبت علم سیاست و دین، کنشگری آراء مردم در نظام مدنی و ارتباط منسجم ساحت علم و دین. لذا در این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی، برآیند دیدگاه ملاصدرا در عرصه حاکمیت سیاسی مورد مداقه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Delineation of Gradation neo-theocracy system (new gradation divine sovereignty) based on Mullah Sadra's epistemological opinions

نویسندگان [English]

  • rezvaneh ghate 1
  • jafar shanazari 2
  • Mahdi ganjvar 2

1 isfahan university

2 faculty islamic philosophy- university of isfahan

چکیده [English]

The concept of divine authoritarianism (theocracy) was formed in the Middle Ages as a cover for human happiness under the banner of papal rule. The end result of this thought was the marginalization of religion in the field of governance, the idea of democracy as a rival point of view, and finally the growth of experimental thinking of science. Meanwhile, Mulla Sadra's philosophy, as a coherent system, contains a novel view of science, which is referred to as "Established Science" in this article. In this point of view, by taking into account a doubtful spectrum of science and proposing the foundations of the correspondence between the levels of existence of man and existence, the correspondence of levels of existence with science, the correspondence of man with truth, absolute absolutism, and the alignment of science with happiness and pleasure, we can put an end to the experientialism of calling science . In this article, the result of this view in the field of political governance of Mulla Sadra's thinking is discussed. According to his epistemological opinions of the knowledge of the Prophet as the Caliph of God, he is the executor of the revealed laws in the society. This provides the basis for a view called "Teshkiki Neotheocracy" (New Divine Teshkiki Sovereignty) which, in the form of Russell's message, deals with the management of society in a doubtful manner, which is the crystallization of the place of religion and God's messenger in the administration of government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashtadi absolutism
  • Teshkiki neo-theocracy
  • Ashtadi science
  • Mulla Sadra