نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیرگروه فلسفه و عرفان اسلامی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر جنسیت در استکمال و سعادت نفس از منظر ملاصدرا باروش تحلیل آثار فلسفی اوست. بحث از جنسیت مورد دغدغه ملاصدرا نبوده است و تنها مواردی که در آثار وی به مباحث جنسیت اشاراتی غیر مستقیم دارد بحث جایگاه ذکورت در نفس و یا ذکر زنان د ربرخی مباحث به عنوان نمونه و شاهد مثال است. اما قواعد علم النفس فلسفی حکمت متعالیه ، مجال خوبی را در جهت تبیین تأثیر جنسیت در نفس و مباحث پیرامون آن از جمله استکمال و سعادت پیش می نهد. وی استکمال نفس را در گرو کمال عقل اعم از نظری و عملی می داند و سعادت انسان در گرو رسیدن به غایت عقل نظری است. بررسی قواعد حکمت متعالیه از جمله حرکت جوهری اشتدادی ، تأثیر و جایگاه بدن در نفس،سیر اشتدادی نفس از ماده به سمت تجرد و تأثیرکسب و تعلیم در اشتداد عقلی ، می تواند محل نظریه پردازی در مورد بحث نوپدید جنسیت باشد. بررسی نشان می دهد به حکم قواعد مذکور،جنسیت در فرایند استکمال نفس، مؤثر است لیکن در مراحل عالی استکمال یعنی وصول نفس به فعلیت تام عقلانی ، همه تعینات از جمله جنسیت محو می شوند .همچنین این حقیقت که نفس در اثر ادراکات متفاوت و اعمال متفاوت ، واجد هویت های متفاوت می شود نشان می دهد جنسیت به عنوان ظرفیتی که تأثیر قابل ملاحظه ای در این تفاوت ها دارد در فرایند استکمال نفس و وصول آن به سعادت، می تواند نقش جدی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the influence of gender on the perfection and happiness of the soul from the perspective of Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • narjes roodgar

Islamic philosophy and mysticism, jamee almostafa alalamia

چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the effect of gender on the perfection and happiness of the soul from the point of view of Mulla Sadra. The discussion of gender has not been a concern of Mulla Sadra, and the only cases that have indirect references to gender issues in his works are the discussion of the place of masculinity in the self or the mention of women in some topics as examples. However, the rules of philosophical psychology offer a good opportunity to explain the effect of gender on the soul and the issues surrounding it, including perfection and happiness.

He believes that the perfection of the soul depends on the perfection of the intellect, both theoretical and practical, and human happiness depends on reaching the end of the theoretical intellect. Examining the rules of transcendental wisdom, including the essential movement of the soul, the influence and place of the body in the soul, the soul's evolution from matter to spirituality, and the effect of learning and education on the intellectual development, can be a place for theorizing about the emerging discussion of gender. The investigation shows that according to the aforementioned rules, gender is effective in the process of self-fulfillment, but in the highest stages of self-fulfillment, i.e. reaching the full rational reality of the self, all determinations, including gender, disappear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfection of the soul
  • happiness of the soul
  • sexuality
  • Mulla Sadra