نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران

چکیده

رابطه باور و فعل یکی از مسائل مهم در معرفت شناسی است. کلیفورد باور را از فعلِ ناشی از باور تفکیک میکند و رابطه بین باور و فعل را یک رابطه قطعی و حتمی می داند. او باورها را به مثابه یک شبکه می داند که باورهای هر فرد، روی سایر باورهای او و همچنین روی باورهای سایر افراد جامعه تاثیر می گذارد. همچنین کلیفورد از آثار فردی و اجتماعی باور سخن می گوید و همه اینها دال بر این هستند که از دیدگاه او، باورها بر افعال تاثیر قطعی و حتمی دارند. برای این تاثیر، سه فرض تاثیر مستقیم، غیرمستقیم و تاثیر شبکه باورها بر فعل قابل مطرح است. این دیدگاه کلیفورد در کنار نقاط قوتی که دارد، قابل نقد است و از آن جمله اینکه، او نگاه افراطی و حتمی بر تاثیر باور بر فعل دارد و این در حالی است که مثال های نقضی در تجربه زیسته ما وجود دارد. او به اشکالات مطرح شده از سوی برون گرایان درباره نقش میل در کنار باور پاسخ نمی دهد. او قائل به اراده گرایی مستقیم دستوری است و این دیدگاه مورد خدشه و نقدهای فراوان قرار گرفته است. همچنین او به سایر عوامل موثر بر باور همچون عواطف، هیجانات، احساسات، طرحواره ها، فراشناخت و انگاره ها بی توجه بوده است و نقشی برای تاثیر جهان بینی فرد بر باورها و ضعف اراده قائل نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critical study of the relationship between belief and action in Clifford's views

نویسندگان [English]

  • massoud zeinolabedin 1
  • abdollah salavati 2

1 Department of Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University. tehran

2 prof. in shahid rajai university

چکیده [English]

The relationship between belief and action is one of the important issues in epistemology. Clifford separates belief from action following upon it, and considers the relationship between belief and action to be a decisive relationship. He considers beliefs as a network that each person's beliefs affect his other beliefs as well as the beliefs of other members of the society. Also, Clifford talks about the individual and social effects of belief, and all these indicate that, from his point of view, beliefs have a decisive effect on actions. For this effect, three hypotheses of direct and indirect effect and the effect of the network of beliefs on the act can be proposed. Clifford's point of view can be criticized along with his strong points, and one of them is that he has an extreme and definitive view on the effect of belief on action, and this is despite the fact that there are examples of violations in our lived experience. He does not answer the problems raised by externalism about the role of desire along with belief. He believes in command direct Voluntaryism and this point of view has been damaged and criticized a lot. Also, he has not paid attention to other factors affecting belief, such as affections, emotions, feelings, schemas, metacognition, and images, and he does not consider a role for the influence of a person's worldview on beliefs and weakness of will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief
  • action
  • relation
  • ethics of belief
  • act