نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه فلسفه ، دانشگاه قم ،قم ، ایران

2 گره فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 گروه شیعه شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

,ویلیام رو با ارائه خوانشی جدید از استدلال قرینه‌ای شر بر آن است تا مبتنی بر اصل معرفتی خویش که «صدق یک گزاره را شرط ضروری در پذیرش عقلانیت آن نمی‌داند»، نظریه «خداناباوری همدلانه» را ارائه نماید و از «دوستانه‌گی معرفتی» در معقولیت‌ باور به وجود خدا دفاع نماید. اگرچه چهل سال بعد، این نظریه را مورد بازبینی قرار می‌دهد و تنها به «دوستانه‌گی اخلاقی» معتقد می‌گردد. در این پژوهش، با روشی تحلیلی ـ انتقادی، در پی ارزیابی نظریه خداناباوری همدلانه ـ معرفتی یا اخلاقی ـ و چالش‌های آن هستیم. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که با صرف‌نظر از ابهام در معنای معقولیت در اصل معرفتی رو، «دوستانه‌گی معرفتی» در یکسانی شواهد و ادله خداباوری و خداناباوری، پارادوکسیکال است و در «موقعیت شواهد برتر»، با چالش نسبی‌گرایی در معقولیت مواجه است و نظریه تعیّن ناقص نیز نمی‌تواند این معضل را توجیه کند. «دوستانه‌گی اخلاقی» نیز رویکردی هنجاری و معطوف به عمل‌کرد خداناباوران است و عقلانیت نظری را به عقلانیت رفتاری فرو می‌کاهد و به نظر می‌رسد می‌توان آن را در زمره الحاد جدید شمرد که مستلزم تضعیف خداباوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Criticism of Friendly Atheism

نویسندگان [English]

  • Farah Ramin 1
  • Aleme Allami 2
  • Seyyedeh Mona Mousavi 3

1 Department of Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Theology, Qom University, Qom, Iran

2 Department of Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Islamic Theology, Qom University, Qom, Iran

3 Department of Shia Studies, Faculty of Islamic Theology, University of Qom, Qom.Iran

چکیده [English]

William Rowe presents a new understanding of the evidential problem of evil based on his own epistemic principle, which states that "the truth of a proposition is not a necessary condition for its rational acceptance." He proposes the theory of "friendly atheism" and defends the rationality of belief in God through "epistemic friendliness." However, forty years later, he revisits this theory and only believes in “ethical friendliness”. In this study, through an analytical-critical method, we aim to evaluate the theory of friendly atheism - epistemological or moral - and its challenges. The findings show that despite the ambiguity in the meaning of rationality in the epistemic principle, "epistemic friendliness" in affirming the evidence for and against God is paradoxical and faces relativism in rationality, and the theory of incomplete determination cannot justify this dilemma. ethical friendliness is a normative approach dedicated to the behavior of atheists and seems to weaken the rationality of the theory and can be considered as a form of new atheism that requires weakening belief in God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • William Rowe
  • friendly atheism
  • epistemic friendliness
  • ethical friendliness
  • rationality