نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته فلسفه دین، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم، ایران

2 گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

چکیده

شتاب روز افزون علوم کامپیوتری به ویژه در زمینه‌ی هوش مصنوعی، به شکل‌گیری الاهیاتی نوپا منجر شد که از آن به الاهیات دیجیتال تعبیر می‌گردد. الاهیات دیجیتال با تعاریفی نو از انسان، روح، زندگی و نظایر آن، همه‌ی پدیده‌های عالم را از منظر علوم کامپیوتری به نظاره نشسته است. فرانک تیپلر با ارائه نظریه‌‌ی نقطه اُمگا و تعریفی دیجیتالی از انسان به تبیین معاد جسمانی می‌پردازد و سعی در سازگاری آن با آموزهای دینی - به ویژه مسیحیت- دارد. این نوشتار با توجه به مبانی نظریه نقطه اُمگا و تبیین آن از معادجسمانی می‌پردازد و سپس آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتیجه آنکه این دیدگاه بر مبانی محکمی استوار نیست. مبانی مانند تکینگی فناوری با اشکالات متعددی روبروست و اصل نهایی آنتروپیک علمی نیست. این نظریه - بر خالف آموزه‌های مسیحی - دیدگاهی الحادی است و منجر به نتایج و لوازم نادرستی مانند نفی قدیم و ازلی بودن خداوند می‌گردد. نقطه امگا در توجیه حکمت رستاخیز و تبیین عالم برزخ، ثواب و عقاب اخروی ناتوان است و دارای تناقضات درون متنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Digital Theology and Physical Resurrection By a critical study of Frank Tippler's views

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Moradinasab 1
  • Ali shirvani 2

1 Graduate Master Philosophy of Religion, The Imam Khomeini Education & Research Institute ,Qom, Iran.

2 Department of Philosophy and Theology, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The development of computer science- especially in the field of artificial intelligence - led to the formation of digital theology. Digital theology saw all the phenomena of the universe from the perspective of computer science. Frank Tippler explains the bodily resurrection by presenting omega point theory and a digital definition of human And tries to reconcile it with religious teachings - especially Christianity. This article explains and evaluates the omega point theory according to the basics.
The conclusion is that this view is not based on solid foundations. Fundamentals such as the singularity of technology are flawed and the final principle of entropy is not scientific. This theory - contrary to Christian teachings - is atheistic and leads to incorrect results and supplies such as the negation of divine attributes. The omega point in justifying the wisdom of the resurrection and explanation of the purgatory world, the reward and the eagle of the hereafter are powerless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Theology
  • Digital Anthropology
  • Anthropic Principle
  • The Omega Point
  • Frank Tipler
  • Resurrection