تماس با ما

  • ایمیل کارشناس و مدیر فنی نشریه: taammulat@znu.ac.ir
  • ایمیل سردبیر نشریه: drskavandi@znu.ac.ir
  • ایمیل مدیر نشریه: atrak.h@znu.ac.ir
  • کارشناس نشریه: مرتضی حسین زاده؛ تلفن: 2433054101