تبیین اندیشه های فلسفی و ترویج تفکر فلسفی جهت رشد عقلانیت و تفکر انتقادی در جامعه و در حوزه های مختلف علم و فرهنگ و انتشار آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان و اساتید فلسفه جهت استفاده علاقمندان و پژوهشگران.