اعضای هیات تحریریه


محمد ایلخانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه


عین اله خادمی استاد فلسفه تربیت دبیر شهید رجائی، ایران

اعضای هیات تحریریه


زهرا خزاعی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

فلسفه اسلامی

اعضای هیات تحریریه


مرتضی شجاری استاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

فلسفه اسلامی

اعضای هیات تحریریه


زهره توازیانی استاد دانشگاه الزهرا

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمود عباسی دانشیار اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

اعضای هیات تحریریه


سحر کاوندی دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران

  • drskavandiznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن جاهد دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران

اعضای هیات تحریریه


حسین اترک دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران

  • atrak.hznu.ac.ir

مدیر مسئول


سحر کاوندی دانشیار دانشگاه زنجان

سردبیر


زهره توازیانی استاد دانشگاه الزهرا

مدیر نشریه


حسین اترک دانشیار دانشگاه زنجان
Associate Professor of Philosophy & Ethics

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Thaddeus Metz professor of philosophy, faculty of humanities, University of Pretoria

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Mehdi Aminrazavi Professor of Philosophy and Religion and Co-Director of the Leidecker Center for Asian Studies, University of Mary Washington

فلسفه و عرفان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Kevin Timpe Professor at the department of philosophy, William H. Jellema Chair, Calvin University

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Sajjad Rizvi Professor of Islamic Intellectual History and Islamic Studies, University of Exeter

تاریخ فکری اسلامی و مطالعات اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Joshua Hollmann Associate Professor of systematic theology at Concordia University Saint Paul, USA

systematic theology