اعضای هیات تحریریه


محمد ایلخانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه


عین اله خادمی استاد فلسفه تربیت دبیر شهید رجائی، ایران

اعضای هیات تحریریه


زهرا خزاعی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

فلسفه اسلامی

اعضای هیات تحریریه


مرتضی شجاری استاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

فلسفه اسلامی

اعضای هیات تحریریه


زهره توازیانی استاد دانشگاه الزهرا

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمود عباسی دانشیار اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

اعضای هیات تحریریه


سحر کاوندی دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران

  • drskavandiznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن جاهد دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران

اعضای هیات تحریریه


حسین اترک دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران

  • atrak.hznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهدی امین‌رضوی استاد فلسفه دین، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه ماری واشینگتن

فلسفه و عرفان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سجاد رضوی دانشیار تاریخ فکری اسلامی و معارف اسلامی، مدیر مؤسسه

تاریخ فکری اسلامی و مطالعات اسلامی

مدیر مسئول


سحر کاوندی دانشیار دانشگاه زنجان

سردبیر


زهره توازیانی استاد دانشگاه الزهرا

مدیر نشریه


حسین اترک دانشیار دانشگاه زنجان
Associate Professor of Philosophy & Ethics