نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی.واحد کرج

چکیده

تعارض میان وجوب وجود ، اکتفای بالذات و تغییر ناپذیری خدا با علم مطلق و توجه خدا به بندگان و در نهایت عاطفه مندی خدا از موضوعاتی است که مورد توجه جدی فلاسفه و متکلمین قرار گرفته است . با توجه به اینکه در فلسفه عاطفه معاصر ، عاطفه به عنوان یک فرایند شناختی مستلزم آگاهی و ارزیابی است ، بهره مندی از آن جزء کمالات وجودی موجودات به حساب آمده و هر موجود آگاه ضرورتا در تعامل با سایر موجودات بوده وعاطفه منداست . متکلمین کلاسیک مسیحی تاکید میکنند،خدا متاثر نمیشود و لذا عاطفه مند نیست . نظریه تاثرپذیری خدا به عنوان یک نظریه ارتودکسی جدید در الهیات قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت . متکلمین نئو کلاسیک بر این باور شدند که نظریه تاثرناپذیری ریشه در کتاب مقدس ندارد. ایشان میان تاثرناپذیری و عشق الهی قایل به تعارض شدند .زیرا همدردی خداوند نشانه ای از عشق او به بندگان است.

این مقاله با روش توصیفی – تطبیقی تلاش میکند ضمن تطبیق نظریات متکلمین کلاسیک و نئوکلاسیک مسیحی ، راه حل این مکاتب را در برون رفت از این چالش مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد . به نظر می رسد با توجه به تعریف شناختی – ارزشی از عواطف ، تحلیل نوین از علم ، زمان، خدای مطلق و تغییر پذیری می توان به تبیینی از خدا که در آن صفات مذکور به گونه ای با یکدیگر سازگاری داشته باشند نزدیک شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The research in internal coherence of God's attributes in Christian theology based on passibility or impassibility.

نویسنده [English]

  • zeinab sadat mirshamsi

azad university.karaj

چکیده [English]

The conflict between the necessity of existence, the essential self-sufficiency and immutability of God with absolute knowledge and God's attention to his servants, and finally God's affection are among the issues that have been seriously considered by philosophers and theologians. Given that in contemporary philosophy of emotion, emotion as a cognitive process requires awareness and evaluation, its use is considered part of the existential perfection of beings and every conscious being is necessarily in interaction with other beings and is emotional. Classical theist emphasize that God is unaffected and therefore impassible. Passible God was considered a new orthodox theory in twentieth-century theology. Neoclassical theist believed that impassibility had no roots in the Bible. She saw a conflict between impassibility and divine love, because God's sympathy is a sign of his love for his servants.

This article focuses on Christian theology and tries to evaluate and analyze the solution of these schools in overcoming this challenge by explaining and applying the theories of classical and neoclassical theists in the face of the mentioned conflict. It seems that according to the cognitive-value definition of emotions, the new analysis of science, time, absolute God and variability, one can approach an explanation of God in which the mentioned attributes are somehow compatible with each other.

Key words: passibility. empathy. emotion. classical theist. neoclassical theist

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • passibility"
  • empathy"
  • emotion"
  • classical theist"
  • ,"
  • neoclassical theist"