نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-پژوهشگر مرکز علم و الهیات، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی. -استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

چکیده

ارگانوئیدهای مغزی انسانی، اندام‌واره‌های بیولوژیکی هستند که در ظرف‌های آزمایشگاهی کشت می‌شوند و ساختاری شبیه جنین نابالغ دارند. یکی از مسائل اصلی درباره جایگاه اخلاقی این موجودات است. جایگاه اخلاقی ارگانوئیدهای مغزی در سلسله مراتب اخلاقی کجاست و خط قرمز محققان برای استفاده از آنها در آزمایش‌هایشان کجاست. بحث از جایگاه اخلاقی ارگانوئیدها با بحث از آگاهی آنها پیوند دارد. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا آگاهی پدیداری می‌تواند تضمین کننده جایگاه اخلاقی این موجودات باشد یا خیر؟ در این جا پاسخ خواهیم داد صرف آگاهی پدیداری نمی‌تواند مشخص کننده جایگاه اخلاقی یک موجود باشد. علاوه بر این، شروطی مثل داشتن یک ویژگی اخلاقی، شباهت ساختاری با مغز جنین و یا بودن در دایره ارتباطات مهم انسانی که به عنوان شروط داشتن جایگاه اخلاقی ارگانوئیدهای مغزی ذکر می‌شود، در نهایت چیزی بیشتری از اینکه آگاهی پدیداری را شرط کافی برای داشتن جایگاه اخلاقی برای موجودی بدانیم ندارند. بنابراین این شروط نیز نمی‌توانند راهنمای خوبی برای تعیین یک چارچوب اخلاقی برای استفاده از ارگانوئیدهای مغزی باشند. در نهایت هدف این تحقیق این است که نشان دهد شرط دارا بودن آگاهی پدیداری، نمی‌تواند تضمینی برای داشتن چارچوب اخلاقی مثمرثمر درباره ارگانوئیدهای مغزی انسانی باشد و نیازمند چیزی بیشتر از صرف آگاهی پدیداری هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Moral Status of Cerebral Organoids and Phenomenal Consciousness

نویسنده [English]

  • Abolfazl Sabramiz

-Researcher at Center for Science and Theology, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University. -Assistant professor at Institute for Humanities and Social Studies (IHSS) .

چکیده [English]

Human cerebral organoids are biological organs that are cultured in laboratory dishes and can mimic the human brain. One of the main issues in this area is about the moral status of these creatures. Where is the moral status of cerebral organoids in the ethical hierarchy, and to what extent can researchers use them for their experiments? The discussion of the moral status of organoids is connected to the discussion of their consciousness. The main question of this article is whether phenomenal consciousness can guarantee the moral status of these beings or not? We will answer that mere phenomenal consciousness cannot determine the moral status of a being. In addition, conditions such as to possess a certain morally relevant characteristic, structural resemblance to the fetal brain, or being in the network of significant and appropriate relationships, which are cited as conditions for the moral status of cerebral organoids, they ultimately have nothing more than to consider phenomenal consciousness as a sufficient condition for having a moral status for a creature. Therefore, these conditions cannot be a good guide to determine an ethical framework for the use of cerebral organoids. Ultimately, the goal of this study is to show that the condition of having phenomenal consciousness cannot guarantee an efficient moral frame for human cerebral organoids, and that we need more than just phenomenal consciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebral organoids
  • Phenomenal consciousness
  • Moral status
  • Metaphysic