دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-177