بررسی نسبت نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطو
بررسی نسبت نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطو

حسن عباسی حسین ابادی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 295-321

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36305

چکیده
  فیلسوفانی مانند ارسطو و ابن‌سینا اندیشه‌ورزی را بالاترین فعالیت سعادت برای آدمی می‌دانستند. پرسش این است رابطه اندیشه و تأمل نظری با عمل چگونه است؟ بر اساس دیدگاه ایندو اندیشمند رابطه نظر و عمل در ...  بیشتر