رویکرد برون‌گرایانة تامس کوهن به تاریخ علم
رویکرد برون‌گرایانة تامس کوهن به تاریخ علم
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، ، صفحه 97-133

چکیده
  در نگارش تاریخ علم تا نیمة دوم قرن بیستم رویکردی درون‌گرایانه غلبه داشت. بر اساس این رویکرد وظیفة مورخ این است که تاریخ عقلانی نظریه‌ها را بنویسد و نشان دهد که تاریخ علم، تاریخ انباشت یافته‌ها و ابداعات ...  بیشتر