نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در نگارش تاریخ علم تا نیمة دوم قرن بیستم رویکردی درون‌گرایانه غلبه داشت. بر اساس این رویکرد وظیفة مورخ این است که تاریخ عقلانی نظریه‌ها را بنویسد و نشان دهد که تاریخ علم، تاریخ انباشت یافته‌ها و ابداعات فردی است. با انتشار آثار کوهن تحولی انقلابی در تاریخ‌نویسی ایجاد شد. او تحت تأثیر مورخینی مانند کوایره و باترفیلد علم را به عنوان نهادی جمعی مورد مطالعه قرار داد و بر این اساس تاریخ علم را تاریخ گسست‌ بین کلیت‌های پارادایمی معرفی کرد. وی متون تاریخی و درسی متداول را متضمن فلسفه‌ای پوزیتیویستی می‌دانست و بر بازنویسی این متون بر پایة‌ رویکرد تاریخی جدید تأکید داشت. منتقدین کوهن نیز به نوبة خود رویکرد او را متضمن عناصری نسبی‌گرایانه و ضدعقلانی دانسته‌اند. مشکل اصلی این است که کوهن به منطق بین پارادایمی باور ندارد و بحث از علل طرح یک نظریه را جایگزین بحث از دلایل می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kuhn’s Externalistic Attitude toward History of Science

چکیده [English]

Internalism has been the dominant attitude in the historiography until mid-20th century. According to this approach, the task of historiographer is to report an intellectual history for scientific theories and depicting that history of science is the history of accumulation of personal discoveries and inventions. The works of Kuhn, however, make a revolutionary turn in the historiography. Under the influence of historians like Butterfield and Koyré, Kuhn investigates science as a social institution and on this ground presents history of science as a history of separation of totality of paradigms. Kuhn believes that literature in history contains a positivistic philosophy and emphasizes the revising of this literature by a new historic attitude. Kuhn’s critics recognize some relativist and antirational elements in his attitude. This article will examine some of the main problems in the basic elements of Kuhn’s points of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internalism
  • Externalism
  • Holism
  • paradigm
  • Scientific Revolutions