اصالت وجود صدرایی و برخی پیامدهای هستی شناختی آن
اصالت وجود صدرایی و برخی پیامدهای هستی شناختی آن

محمد نجاتی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 273-294

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36304

چکیده
  ملاصدرا در قبال مبنای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دو رویکرد متفاوت دارد. این تفکیک بدان جهت است که وی در تبیین مبنای اصالت وجود در برخی مواضع مویداتی را ذکر می کند که گاهی گویای تحقق تبعی ماهیت بوده و گاهی ...  بیشتر