نقد و بررسی برهان معجزه بر اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلسوفان دین مغرب زمین
نقد و بررسی برهان معجزه بر اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلسوفان دین مغرب زمین
دوره 5، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 9-41

چکیده
  خداباوران معجزه را دلیلی برای اثبات وجود خدا می‌دانند. در طرف مقابل، خداناباوران نقدهایی علیه دلالت‌گری معجزه بر اثبات وجود خدا مطرح می‌کنند که بیشتر به وقوع پیوستن تاریخی معجزات را محل تردید قرار ...  بیشتر