رابطۀ فلسفه و دین در مسیح‌شناسی بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه
رابطۀ فلسفه و دین در مسیح‌شناسی بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه

مریم سالم؛ سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ میترا (زهرا) پورسینا

دوره 11، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 53-75

https://doi.org/10.30470/phm.2021.137711.1887

چکیده
  پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین رابطۀ فلسفه و دین در مسیح­شناسی بوئثیوس است. بدین منظور در رسائل کلامی به­عنوان نمایندۀ دیدگاه­های کلامی بوئثیوس سه کار صورت می­پذیرد: 1- تعیین و تبیین ...  بیشتر
بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن
بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن
دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1393، ، صفحه 7-33

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن است. در این تحقیق با روش توصیفی- انتقادی، نخست فلسفۀ شخص‌گرایی‌ معرفی گردیده، سپس دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن و چیستی شخص بررسی ...  بیشتر