ساختار نحوی و معنایی منطق موجهات محمولی از دیدگاه کریپکی
ساختار نحوی و معنایی منطق موجهات محمولی از دیدگاه کریپکی
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 11-30

چکیده
  سول کریپکی برای تبیین منطق موجهات محمولی دو نظام جداگانه (در سالهای 1959م و 1963م) طراحی کرده است. در این مقاله با بررسی اجمالی ساختار نحوی و ساختار معنایی دو نظام مذکور، به مقایسه آنها و میزان کارآیی هرکدام ...  بیشتر