رئالیسم در باب صدق در تقابل با دیدگاه‎های معرفتی
رئالیسم در باب صدق در تقابل با دیدگاه‎های معرفتی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 61-73

چکیده
  مفهوم صدق یکی از مفاهیم اصلی فلسفه است که در منطق، معناشناسی و متافیزیک نقشی محوری دارد. رابطة  صدق و رئالیسم  یکی از مباحث مهمی است که در فلسفة تحلیلی معاصر مورد توجه قرار دارد و در این ارتباط پرسش ...  بیشتر