معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی
معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 23-36

چکیده
  ابن عربی معاد را هم روحانی و هم جسمانی می‌داند. از نظر وی، ماهیت حقیقی معاد و حشر، جمع شدن نفوس جزیی در نفس کلّی است. معاد جسمانی نیز دارای دو کیفیت متفاوت برای بهشتیان و دوزخیان است. زیرا حشر جسم بهشتیان ...  بیشتر