نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ابن عربی معاد را هم روحانی و هم جسمانی می‌داند. از نظر وی، ماهیت حقیقی معاد و حشر، جمع شدن نفوس جزیی در نفس کلّی است. معاد جسمانی نیز دارای دو کیفیت متفاوت برای بهشتیان و دوزخیان است. زیرا حشر جسم بهشتیان به شکل دنیوی نیست؛ بلکه جسم محشورشدهی آنها، جسم لطیف ملکوتی است که موسوم به جسم طبیعی است و از نشأت عنصری و دنیوی برتر است و خواصّ دنیوی ندارد. امّا حشر جسم دوزخیان، به گونهی عنصری، و مبتنی بر مزاج دنیوی است و قابل زوال و تغییر و کون و فساد است؛ زیرا دوزخیان به علّت اتکاء به دار عنصری و هوا و هوسهای زودگذر دنیوی، درهای روحانیت برای همیشه به روی آنها بسته است؛ از این رو، از عالم عناصر رهایی نخواهند یافت. در این مقاله به بیان دیدگاه ابن عربی در مورد لزوم معاد جسمانی و نیز به کیفیّت این معاد پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical Resurrection from Ibn Arabi’s Point of View

چکیده [English]

Ibn Arabi regards resurrection as both spiritual and physical. Based on his perspective, the true nature of resurrection is the accumulation of individual souls into the universal soul. Physical resurrection is also of two different qualities for people of heaven and dwellers of hell. While the congregations of heavenly peoples' bodies is not in the material form, their congregated bodies are heavenly, soft bodies which is called natural body;  this has superiority to elemental and material world, and has no earthly characteristics. On the other hand, the congregation of the bodies of the dwellers of hell is in the elemental form and a worldly temperament, having capacity for annihilation, change, degeneration and corruption. Reliance on elemental world and terrestrial desires will lead to a perpetual closure of all spiritual realms for the dwellers of hell. So they will never be released from the elemental world. This article addresses Ibn Arabi's point of view about the necessity of physical resurrection and its quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Ibn Arabi
  • physical resurrection
  • Spiritual resurrection
  • natural body
  • elemental body