پارادوکس‌های تأیید
پارادوکس‌های تأیید
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 83-108

چکیده
  یکی از مباحث مهم معرفت‌شناسی، بحث استقراء، انشاء حکم کلی از مشاهده مصادیق جزئی و ارائه شواهد و قرائن خوب برای تأیید آن است. مسأله این است که برای تأیید یک حکم کلی به چه تعداد و با چه کیفیتی از شواهد و قرائن ...  بیشتر