نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مباحث مهم معرفت‌شناسی، بحث استقراء، انشاء حکم کلی از مشاهده مصادیق جزئی و ارائه شواهد و قرائن خوب برای تأیید آن است. مسأله این است که برای تأیید یک حکم کلی به چه تعداد و با چه کیفیتی از شواهد و قرائن نیاز است؟ همه ما قضیهG1 «هر حکم کلی،‌ بوسیله مصادیقش تأیید می‌شود» را قبول داریم. ولی دو پارادوکس تأیید، با عنوان پارادوکس کلاغ‌ها و سآبی نشان می‌دهند که قبول این قضیه در برخی موارد، ما را دچار پارادوکس می‌کند. پارادوکس کلاغ‌ها که توسط کارل همپل کشف شد، نشان می‌دهد یک کفش سفید، باید مؤید قضیه «همه کلاغ‌ها سیاه هستند» باشد. در حالیکه ما به روشنی می‌دانیم چنین نیست. سآبی (سبز+آبی)، واژه اختراعی نلسون گودمن، برای نشان دادن اشکال G1است. شی‏ء x ، سآبی به شمار می‌آید اگر و تنها اگر یکی از دو شرط ذیل را داشته باشد: X سبز است و سبزی آن رؤیت شده است. X آبی است و آبی بودن آن رؤیت نشده است. بنابراین طبق تعریف، مجموعه اشیاء سآبی، تنها از اشیاء سبز رؤیت شده، به همراه اشیاء آبی رؤیت نشده ساخته می‏شود. مطابق قضیه اول همه زمردهای رؤیت شده از آنجا که همه آنها سبز هستند، سآبی محسوب می‏شوند. بنابراین طبقG1 آنها این فرضیه که همه زمردها سآبی هستند را تأیید می‌کنند. ولی این نامعقول است زیرا اگر این فرضیه که همه زمردها سآبی هستند درست باشد پس زمردهای رؤیت نشده آبی خواهند بود. ولی همه می‌دانیم که این نادرست است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paradoxes of Confirmation

چکیده [English]

One of the most important epistemological problems is inductive reasoning, inference of a general judgment from instances, and preparing good evidence to confirm it. The problem is, in order to confirm a general judgment, how many and with what quality of evidences will be needed. All of us agree with G1: "A generalization is confirmed by any of its instances". But two paradoxes, called Ravens and Grue, show that agreement with G1 could afflict us with some paradoxes. The paradox of Ravens, discovered by Carl Hempel, shows that a white shoe confirms that all ravens are black. But we know that this is absurd. The predicate "Grue" invented by Nelson Goodman, shows the inadequacy of G1. A thing x counts as Grue if and only if it meets either of the following conditions: x is green and has been examined, or x is blue and has not been examined. The class of Grue things is thus, by definition, made up of just the examined green emerald things together with the unexamined blue things. All examined emeralds – all of them being green – count as Grue. Thus, According to G1, they confirm the hypothesis that all emeralds are Grue. But this is absurd. Because it would mean to say that all unexamined emeralds are blue. This we all believe to be false.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradoxes of Confirmation
  • general judgment
  • Grue
  • Ravens