آیا اخلاق لویناس یک اخلاق پست‌مدرن است؟
آیا اخلاق لویناس یک اخلاق پست‌مدرن است؟
دوره 2، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 141-157

چکیده
  در این مقاله سعی شده است با معرفی اخلاق لویناس رگه‌های پست‌مدرنیستی اخلاق وی نشان داده شود. ابتدا توصیفی از ماهیت اخلاق پست‌مدرن ارائه شده تا با شناخت عناصر این نوع اخلاق شباهت و تفاوت بین اخلاق پست‌مدرن ...  بیشتر