لزوم توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت
لزوم توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، ، صفحه 45-66

چکیده
  «عدالت» صفت نیکویی است که موصوفهای متعددی به آن تعلق می‌گیرند. این موصوفها به سه دسته‌ی کلی شخص انسانی، وضع اجتماعی و جامعه قابل تقسیم هستند. هر یک از این موصوفها دارای شرایط و ویژگیهای خاصی هستند ...  بیشتر