نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

«عدالت» صفت نیکویی است که موصوفهای متعددی به آن تعلق می‌گیرند. این موصوفها به سه دسته‌ی کلی شخص انسانی، وضع اجتماعی و جامعه قابل تقسیم هستند. هر یک از این موصوفها دارای شرایط و ویژگیهای خاصی هستند که بر اساس آنها نمی‌توان  هر تعریفی از عدالت را برای آنها به کار برد. هدف از نگارش این مقاله تبیین این مدعاست که توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت امری ابتدایی و ضروری‌ است و توجه نکردن به این موضوع عدالت را در مقام تبیین، نظریه پردازی و اجرا  با ابهامات زیادی مواجه خواهد کرد . برای این منظور نویسنده ابتدا  با یک تقسیم بندی کلی به تشریح موصوفهای عدالت  می‌پردازد و سپس با بیان برخی از مهمترین تعریفهای عدالت سعی می‌کند که با ذکر مثالهایی امکان تعلق یا عدم امکان تعلق هر تعریف را به موصوفهای مختلف بررسی ‌کند..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Awareness towards the Adjective "Justice" When it comes to its Definition

چکیده [English]

“Justice” is a fine adjective to which various nouns may be attributed. These nouns can be divided into three universal categories: individual person, social situation, and society. Each of these nouns has a particular characteristic feature based on which one may not use any given definition for justice. The purpose of this essay is to argue that taking the noun of justice into consideration is an essential matter; and that not taking this into consideration will make the question of justice ambiguous when it comes to its explanation, theorization and performance. For this purpose, the author explains the nouns of justice in a general sense, mentioning some important definitions for justice. Then, giving some examples, the possibility or impossibility of its belonging to various definitions will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Noun
  • definition
  • human
  • Social Situation
  • society