تکافوء ادله در حقانیت ادیان ازنظر ابن حزم اندلسی
تکافوء ادله در حقانیت ادیان ازنظر ابن حزم اندلسی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، ، صفحه 67-86

چکیده
  وجود تنوع دینی  در حوزه مطالعات دینی، از مسائل مهمی است که محققین این حوزه ضرورتا به آن توجه دارند. این مطالعه باطرح  مباحثی نظیر حقانیت ادیان ،نجات پیروان ادیان ورویکردپیروان یک دین به مطالعه پیرامون ...  بیشتر