تولید مصرف
تولید مصرف
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 83-98

چکیده
  سرمایه‌داری متأخر در کنار افزایش تولید، بالا بردن سطح رفاه عمومی، گسترش امکانات و فرصت‌ها، و دموکراتیک کردن هر چه بیش‌تر جامعه، حداکثر کنترل را با حداکثر آزادی‌هایی که تاکنون در تاریخ بشر روی داده ...  بیشتر