ریشه‌های غربی مکتب کیوتو
ریشه‌های غربی مکتب کیوتو
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 7-30

چکیده
  مکتب کیوتو به عنوان تنها فلسفۀ معاصر ژاپن، با الهام از اندیشه‌های بودیستی و عرفانی شرق و اندیشه‌های فلسفی فیلسوفان غربی مثل هگل، نیچه و هایدگر، همتراز با مکاتب بزرگ فلسفی جهان قد علم کرده است. پایه‌گذار ...  بیشتر