توجیه معرفتی باورهای دینی از نگاه ویلیام آلستون
توجیه معرفتی باورهای دینی از نگاه ویلیام آلستون
دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  یکی از موضوعات مهم در فلسفه‌ی دین بحث تجربه‌ی دینی و توجیه مفاهیم و باورهای دینی حاصل از آن است. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، برهان تجربه دینی بیشتر با تقریرهای معرفت شناسانه همراه شده است و برخی از فلاسفه‌ی ...  بیشتر