مبانی اندیشۀ سیاسی شیخ اشراق
مبانی اندیشۀ سیاسی شیخ اشراق
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، ، صفحه 101-128

چکیده
  با وجود آنکه شیخ اشراق به معنای رایج کلمه، فیلسوف سیاسی نیست؛ در عین حال به دلیل اهتمام جدی‌اش نسبت به تعریف و تبیین جایگاه حکیم متأله در رأس هرم ریاست تامه دینی و دنیایی و نیز بواسطه ماجرای تراژیک تکفیر ...  بیشتر