خوانش کربن از فلسفة تطبیقی
خوانش کربن از فلسفة تطبیقی
دوره 5، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 143-166

چکیده
  هانری کربن از جمله متفکرانی است که به طور جدی در صدد محقق کردن ماهیت و چیستی فلسفة تطبیقی بر آمده است. منبع الهام کربن در باب تبیین فلسفة تطبیقی پدیدارشناسی هوسرل بوده است.اعمال روش پدیدارشناسی در فلسفة ...  بیشتر