محاوره‌ی فایدون: معرفت محض و امتناع آن در دنیا
محاوره‌ی فایدون: معرفت محض و امتناع آن در دنیا

مجید صدر مجلس

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 51-72

چکیده
  در محاورۀ فایدون، افزون بر موضوع اصلی که اثبات جاودانگی نفس است، یکی از موضوعات فرعی عبارت است از ادّعای افلاطون مبنی بر اینکه حصول معرفت محض، طی زندگی دنیوی ناممکن است. نوشتۀ حاضر نخست، به دنبال توصیف ...  بیشتر